Luxembourg

Basketball Academy

Wat Doet Een Technische Commissie Voetbal?

Wat Doet Een Technische Commissie Voetbal
De hoofdtaak van de Technische Commissie (TC) is de ontwikkeling, alsmede de aansturing en bewaking van de opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied binnen de vereniging. De TC is een groep mensen binnen de vereniging, die zich bezig houdt met opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied.

Wat doet een technisch coordinator voetbal?

Kerntaken: Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd. Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.

Wat doet de Jeugdcommissie?

Doelstelling: De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor jeugdbeleid van de vereniging. Ten behoeve van dit jeugdbeleid is er een, door het bestuur goedgekeurd, meerjarenplan. De jeugd- commissie is verantwoordelijk voor de voortgang van dit beleid en legt 2 maal per jaar verantwoording af aan het dagelijks bestuur.

Wat doet een wedstrijdsecretaris voetbal?

Wat doet het wedstrijdsecretariaat? – Het wedstrijdsecretariaat neemt een centrale plaats binnen onze voetbalvereniging. Zij is verantwoordelijk voor het goed verlopen van het (competitie- en beker)programma van alle te spelen wedstrijden. De wedstrijdsecretaris zorgt er onder andere voor dat:

  • elk thuis spelend team kleedruimte heeft en een veld krijgt toegewezen;
  • oefenwedstrijden worden geregeld in de zomer- en winterstop. Dit uiteraard in samenwerking met coördinatoren hetzij leiders/trainers;
  • wijzigingen worden doorgegeven aan coördinatoren en kantine;
  • vragen, opmerkingen of bijvoorbeeld uitnodigingen voor toernooien worden geregeld;
  • uitslagen van alle thuis gespeelde wedstrijden aan de KNVB worden doorgegeven. De overige formulieren worden op juistheid gecontroleerd;
  • wedstrijden worden verplaatst / ingehaald indien nodig;
  • verzoeken namens de vereniging worden ingediend bij de KNVB voor bijv. de klasse-indeling en voorkeurstijden van teams. Dit ook in samenwerking met coördinatoren;
  • zonodig dispensatie wordt aangevraagd bij de KNVB;
  • leiders / trainers bij afgelastingen worden geïnformeerd indien nodig.
See also:  Wat Heb Je Nodig Als Je Op Voetbal Gaat?

Wat doet een algemeen directeur van een voetbalclub?

Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vormgeving en uitvoering van het algemeen beleid (zoals onder andere neergelegd in het Masterplan 2020-2025) zodanig dat de randvoorwaarden gecreëerd worden om de organisatiedoelstellingen te halen en de gebudgetteerde inkomensstroom te realiseren.

Wat doe je als voorzitter van een commissie?

Als voorzitter sta je achter het roer van de commissie. Je zorgt ervoor dat je van alles op de hoogte bent en bij kan springen waar nodig. Dat betekent dat er een controlerende taak bij het voorzitterschap hoort. Je kijkt of iedereen ongeveer evenveel doet en ook of alle taken goed worden uitgevoerd.

Wat doet een spelersraad?

Spelersraad – De selectie heeft een spelersraad. Deze spelersraad vormt een buffer tussen de spelers en het bestuur maar ook tussen spelers en trainers of spelers en begeleiding mocht dat nodig zijn. Verder wordt in bepaalde gevallen de spelersraad om advies gevraagd door bijvoorbeeld het bestuur.

Wat doet een technische commissie VvE?

De technische commissie ondersteunt het VvE-bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het onderhoud van het appartementencomplex. De technische commissie wordt – net als de andere commissies – door de vergadering van eigenaars benoemd. Dat kan alleen als de benoeming op de agenda van de vergadering staat.

De technische (TC) commissie adviseert het bestuur. Idealiter is de TC betrokken bij de planning en uitvoering van al het onderhoud (klein en groot). Dat kan heel veel of juist vrij weinig inhouden. Het kan gaan om de vervanging van lampjes, maar ook om het opstellen van een compleet plan voor de vervanging van alle verlichting.

See also:  Hoe Kan Je Gratis Ziggo Sport Kijken?

Een professionele TC kan bijvoorbeeld offertes opvragen en beoordelen, werkomschrijvingen beoordelen, de oplevering van grootonderhoud begeleiden etc. De VvE mag de commissieleden een vrijwilligersvergoeding toekennen. Die is onbelast.