Luxembourg

Basketball Academy

Wie De Bal Kaatst?

Wie De Bal Kaatst
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden een zegswijze aan het kaatsen ontleend, met de beteekenis, ‘wie yemand wil aantasten, heeft te wachten, dat men hem zo weder bejegenen, en met gelyke munt betalen zal’; Tuinman I, 266.

Vgl. verder Winschooten, 273; Huygens II, 411: Kaetsen en ballen wachten ( opschrift ); Halma, 251: Die kaatst moet den bal wachten: die met een ander schertst, of een ander scheld wagt het selve; Ndl. Wdb. VII, 772. Ook in het Friesch: dy ‘t keatse wol, moat de ballen wachtsje; dy ‘t de bal utsmyt, moat ôfwachtsje ho ‘t er him werom kriget; en vandaar ook de zegswijze dou moast him de ballen mar goed werom slaen (gij moet hem de ballen maar flink terugslaan, zijne scherpe uitvallen, vragen of plagerijen met dezelfde munt betalen; zie W.

Dijkstra, 288; vgl. fr. renvoyer la balle, een slagvaardig antwoord geven. Te vergelijken hiermede is Campen, 126: wie vechten wil, die moet den streeck verwachten (hd. der fechten will, der musz der Streiche warten ); Spieghel, 280: die zeit dat hy wil, moet horen het wederspil; Bebel n o,231: qui velit ludere, debet apponere nummos; Campen, 17: weel kegelen wil, die moet opsetten; eng.

Wie kaatst kan de?

Wie kaatst, kan de bal verwachten.

Wat betekent in zijn kaarten laten kijken?

– terwijl hij een plan voorbereidde, liet hij zich in de kaart kijken: hij gaf zijn geheim prijs, zodat de mensen er veel te vroeg van op de hoogte waren.

Wie kaatst met wie 2023?

Kaatsers vormen nieuwe parturen voor volgend jaar 5 augustus, 17:37 • 1 minuut leestijd Kees van der Schoot krijgt een ander partuur © Dijks Media Verschillende kaatsers zijn zich aan het formeren voor volgend seizoen. Er worden meerdere nieuwe parturen gevormd. Menno van Zwieten zal in 2023 kaatsen met Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar.

Hij wordt de opvolger van Haye Jan Nicolay. Laatstgenoemde heeft zich geformeerd met Hessel Postma en Patrick Scheepstra. Kees van der Schoot gaat in 2023 kaatsen met Redmer Zaagemans en Laas Pieter van Straten. Met wie Bauke Triemstra gaat kaatsen, is nog niet duidelijk. Remmelt Bouma gaat de samenwerking aan met Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma.

Ook Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Rick Minnesma worden een partuur. Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra zijn er nog niet uit wie hun derde maat wordt. Dat wordt óf Paul Dijkstra óf Youri de Groot. De top drie van het hoofdklassepeloton blijft ook volgend jaar bij elkaar.

table>

Kaatser 1 Kaatser 2 Kaatser 3 Tjisse Steenstra Renze Hiemstra Hans Wassenaar Marten Bergsma Dylan Drent Hendrik Kootstra Gert-Anne van der Bos Taeke Triemstra Erwin Zijlstra Menno van Zwieten Gabe-Jan van Popta Pieter Jan Leijenaar Haye Jan Nicolay Hessel Postma Patrick Scheepstra Kees van der Schoot Redmer Zaagemans Laas Pieter van Straten Remmelt Bouma Allard Hoekstra Evert Pieter Tolsma Peter van Zuiden Gerben de Boer Rick Minnesma Jorn Lars van Beem Kevin Jordi Hiemstra Paul Dijkstra/Youri de Groot

Kaatsers vormen nieuwe parturen voor volgend jaar

Wat is de betekenis van kaatsen?

Wat is de betekenis van kaatsen? 2022 2021-09-30 2022-12-29 (2020) (straattaal) copuleren, neuken. • Van weinig woorden bestaan zo veel synoniemen als van de geslachtsdaad. Een greep, op alfabetische volgorde: beminnen, bibberen, bijslapen, bonken, cohabiteren, dreutelen, een beurt geven, een punt zetten, emmeren, fleppen, flensen, het doen, ketsen, kieren, minnen, naaien, neuken, nemen, pakken, palen,.2019 2017-12-04 2022-12-29 kaatsen – Werkwoord 1.

Inerg) (sport) een (vooral in Friesland beoefende) balsport spelen waarbij twee teams met de hand een balletje naar de tegenpartij slaan en daarbij op bepaalde manieren punten kunnen scoren 2. ergatief een min of meer elastische botsing ondergaan ♢ De bal kaatste via de paal in,2018 2017-11-14 2022-12-29 kaatsen – regelmatig werkwoord uitspraak: kaat -sen 1.

balsport waarbij je met je hand een bal wegslaat ♢ hij houdt erg van kaatsen Regelmatig werkwoord : kaat -sen ik kaats jij/u kaatst,2008 2017-07-28 2022-12-29 (onov ww; kaatste; h. gekaatst) GY – terugspringen, terugveren, een manier van bewegen waarbij het lichaamsdeel met grotere snelheid van het aanrakingsvlak terugkeert dan het erheen wordt gebracht, bv.

afzetten vanaf de minitramp of in handstand recht omhoog veren (kaatsen) op de trampoline. • Een weerkaatsbeweging van de armen of benen wordt door.1991 2020-10-02 2022-12-29 Van origine Franse sport, die in Nederland voornamelijk in Friesland gespeeld wordt en ook door Friezen in de Zaanstreek is geïntroduceerd.

Kaatsen is een balspel dat wordt gespeeld door twee partijen van drie personen (parturen) op een veld van 32 bij 60 meter. In 1921 werd de kaatsvereniging ‘Zaanstreek’ opgericht door in de Zaa.1981 2021-03-24 2022-12-29 een oud slagbalspel, dat bijna uitsluitend in Friesland wordt gespeeld.

Het wordt met 2×3 spelers gespeeld, waarbij de uitslagpartij moet proberen de door de tegenpartij opgeslagen bal zo ver mogelijk terug te slaan. De gehaalde afstand wordt aangegeven met een blokje op de grond, de „kaats”.1977 2020-03-17 2022-12-29 kaatsen – copuleren; eig. ‘(een bal) slaan’. Zie het citaat bij (met twee) ballen (slaan).1976 2020-01-21 2022-12-29 Oud Fries volksspel, voorheen in veel ruimer gebied beoefend.

Men kaatst in de periode mei-oktober ten noorden van de lijn GaastNijland Sneek Akkrum Grouw Bergum Buitenpost Dokkumer Nieuwezijlen. Daarnaast te Balk, St. Nicolaasga, Lemmer, Joure, Heerenveen, Wolvega, Drachten en, vooral door gemigreerde Friezen, op aantal plaatsen buiten de provinci.1973 2020-06-27 2022-12-29 (kaatste, heeft gekaatst), I.

 • Onoverg.) 1.
 • Het kaatsspel spelen, een balspel waarbij men elkaar een bal zo dikwijls mogelijk toespeelt ⓔ; (spr.) wie kaatst, moet de bal verwachten, wie schertst, moet scherts kunnen verdragen, wie een ander plaagt, moet verwachten geplaagd te worden; 2.
 • Terugspringen, teruggeworpen worden, terugveren: deze bal kaat.1958 2020-01-22 2022-12-29 Historie.

Vroeger was het K. in W.-Europa veel algemener dan thans. Men kaatst nu nog in België (‘jeu de pelote’, om Brussel; ‘petite balie au tamis’, naast het eerste, om Charleroi); N.-Frankrijk (‘jeu de pelote’); Languedoc (‘jeu de la balie au tambourin’); Baskenland (‘pelote basque’.1952 2021-04-02 2022-12-29 v., keatse; om een prijs —, priiskeatse; wie kaatst moet de bal verwachten, dy’t keatse wol moat de ballen wachtsje.1950 2020-12-08 2022-12-29 (kaatste, heeft gekaatst), 1.

het kaatsspel spelen, een balspel waarbij men elkaar een bal (met de hand of een raket) zo dikwijls mogelijk toedrijft, in Friesl. en België nog gespeeld; (spr.) wie kaatst, moet de bal verwachten, wie schertst, moet scherts kunnen verdragen, wie een ander plaagt of aantast, moet verwachten geplaagd of wede.1949 2020-06-13 2022-12-29 Oudhollands spel, vooral in Friesland populair en dat buiten Nederland, vnl.

ook in Frankrijk en België wordt beoefend. Het wordt gespeeld op een afgebakend en in vakken (perken) verdeeld terrein tussen twee partijen (parturen), die een kleine bal volgens bepaalde regels met de hand over en weer drijven. De sport staat onder leiding van de Ned.1947 2022-07-04 2022-12-29 of kaatsspel is een zomeropenluchtspel, waarbij een betrekkelijk klein balletje (ca 4 cm diameter) tussen twee elkaar bekampende partijen, naar bepaalde regels, met de blote of geschoeide vlakke hand over en weer gedreven wordt.

De partijen, die tegenover elkander staan, worden parturen genoemd en bestaan uit een drietal spelers. (In het int.1937 2021-11-10 2022-12-29 kaatste, h. gekaatst (1 het kaatsspel spelen, een balspel, in verschillende vorm; 2 van kinderen: met de vangbal spelen; 3 Z.-N. smijten, wegjagen): 1 spreekw.

Wie kaatst, moet de bal verwachten, a) wie schertst, moet scherts kunnen verdragen, b) wie aanvalt, moet rekenen op tegenweer; 2 tegen de muur kaatsen; 3 kaats hem de deur uit.1933 2021-05-22 2022-12-29 balspel v. zeer ouden oorspr, in Ned. hoofdzakelijk nog i/h bovenste deel v.N.-Holland en in Friesland beoefend op kaatsbanen.

Ook in België nog in zwang. Bij den Ned. Kaatsbond zijn meer dan 50 clubs aangesloten.1933 2019-08-15 2022-12-29 Een openluchtspel, dat in den zomer in Friesland druk beoefend wordt, vnl. in het N. en W. van deze provincie. Ook in andere deelen van Ned. treft men het aan, doch dan blijkt het meestal door daar wonende Friezen te zijn geïmporteerd.

Op die wijze verplaatste het kaatsen zich zelfs naar enkele plaatsen in N. Amerika, waarheen Friezen emigreer.1930 2020-06-30 2022-12-29 (‘ka:tsən) (kaatste, heeft gekaatst) 1. als spel elkander een bal zo dikwijls mogelijk met de hand toeslaan. →: bal.2.

 1. Met de vangbal spelen : tegen de muur -. Enc.
 2. Het kaatsen of kaatsspel is een eeuwenoud Nederlands spel dat nu nog veel in Noord en Zuid wordt gespeeld.
 3. Er z.1928 2019-08-09 2022-12-29 is een zeer oud balspel, dat in ons land, vooral in Friesland en NoordHolland, nog vaak wordt gespeeld.
 4. Volgens de gangbare mening is het in ons land ingevoerd door de Romeinen, die het op hun beurt van de Grieken moeten hebben overgenomen.
See also:  Wanneer Weer Supporters In Stadion?

Voor diegenen onder jullie, die in ‘t geheel niets van het kaatsspel afweten, laten we hier enkele bizo.1898 2018-09-13 2022-12-29 KAATSEN, (kaatste, heeft gekaatst), het kaatsspel spelen; — (spr.) wie kaatst, moet den bal verwachten, wie schertst, moet scherts kunnen verdragen, wie een ander plaagt, of in ‘t ootje neemt, moet verwachten, geplaagd of in ‘t ootje genomen te worden; — (Zuidn.) verdrijven, wegjagen: kaats hem de deur uit.

Waarom geen slapende honden wakker maken?

Men moet geen slapende honden wakker maken = Spreekwoorden: (1914) Men moet geen slapende honden wakker maken,d.w.z. een sluw (of oneerlijk) Mensch moet Men niet waarschuwen; Men moet geen moeilijkheden, die Men mijden kan, veroorzaken.

Wat is lood om oud ijzer?

Waar komt de uitdrukking ‘Het is lood om oud ijzer’ vandaan? ‘Het is lood om oud ijzer’ wordt gezegd om uit te drukken dat twee zaken weinig van elkaar verschillen: ze zijn allebei even goed of slecht. Het betekent dus iets als ‘het komt allemaal op hetzelfde neer’.

De uitdrukking wordt vaak gebruikt als de twee dingen waarom het gaat allebei niet zo veel voorstellen; ze zijn dus allebei ongeveer even slecht of van gelijke geringe waarde. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat deze uitdrukking teruggaat op het feit dat de waarde van (oud) lood en oud ijzer eeuwenlang ongeveer gelijk is geweest.

In ieder geval was dat zo tussen de veertiende en de zeventiende eeuw; de uitdrukking ‘Het is (oud) lood om oud ijzer’ kwam al in de zestiende eeuw voor. Om betekent hier ‘voor’. Letterlijk staat er: ‘Als je lood ruilt voor oud ijzer, levert je dat noch voordeel, noch nadeel op.’ (Dat is tegenwoordig overigens anders: lood is meer waard dan ijzer.) Volgens werd ‘Het is lood om oud ijzer’ vroeger ook wel gebruikt in de betekenis ‘met gelijke munt betalen, op dezelfde wijze behandelen’, maar die betekenis is verouderd.

Wat betekent haar op je tanden?

Waar komt de uitdrukking haar op je tanden hebben vandaan? Wie haar op de tanden heeft, is assertief en staat dus zijn mannetje in een discussie of een woordenwisseling. Volgens het Groot uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) gaat deze uitdrukking terug op de gedachte dat het hebben van veel haar als een teken van kracht gold.

Hoe meer lichaamshaar iemand had, hoe sterker men dacht dat hij was. Als iemands haar zelfs op een onmogelijke plaats als de tanden groeide, moest het wel een heel sterke persoon zijn. Ook ziet het meest in deze verklaring. Waarom de uitdrukking haar op de tanden hebben gebruikt wordt voor iemand die verbáál sterk is, wordt nergens verklaard.

Misschien heeft deze uitdrukking betrekking op verbale vermogens gekregen omdat woorden bij het uitspreken nu eenmaal de tanden passeren, maar dat wordt nergens vermeld. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt: “Hij (zij) heeft haar op de tanden: ‘hij (zij) is onversaagd, onvervaard’; hier en daar (.) echter bepaaldelijk: ‘die persoon durft zijn tegenpartij flink te woord te staan, durft flink van zich af te spreken, weet zich flink met woorden te weren’.

 1. Vergelijk Nieuwhoogduits Haare auf den Zähnen haben (.) en Ndl.
 2. Haar om de kiezen hebben ((.) van eene vrouw: ‘op bitsen, scherpen, ruwen toon van zich af spreken’); vergelijk daarnaast, met dezelfde beteekenis, Nieuwhoogduits Haare auf der Zunge haben (.).” Er doen overigens nog meer verklaringen de ronde over het ontstaan van haar op je tanden hebben, maar die worden als onwaarschijnlijk gezien.

Eentje is dat soldaten vroeger (vaak) grote snorren hadden; deze dappere mannen hadden dus ‘haar op de tanden hangen’. Een andere verklaring is dat haar is afgeleid van het werkwoord haeren (‘kijven’). ‘Zij is haerig’ werd gezegd van een ‘twistzieke vrouw’.

Hoe oud is kaatsen?

KNKB Onze sporten Kaatsen Historie

Reeds in een ver verleden werden vormen van kaatsen gespeeld. Er zijn aanwijzingen, dat reeds in de Romeinse tijd een mogelijk verwant balspel werd gespeeld. Meer en duidelijkere aanwijzingen over het kaatsspel vinden we in de Middeleeuwen: in Frankrijk, Engeland en Vlaanderen was het een spel voor adel en geestelijkheid.

Met kaatsen wordt dan bedoeld: Twee teams die elkaar bestrijden door het elkaar toespelen van de bal. Er is daarbij sprake van een opslagpartij (service) en een retournerende partij. In de puntentelling leveren 4 winnende slagen een eerst / spel (game) op en behalve directe winnende slagen, zijn er onbesliste slagen (kaats = houten markering), die later na wisselen van functie opslag en retourslaan punten opleveren.

Het Friese kaatsen is ontstaan in de 12e eeuw in kloosterhoven in Frankrijk en heeft dus via België zijn weg naar het noorden gevonden. Kaatsen werd eerst in geheel Nederland op pleinen gespeeld door de ‘hegerein’ (gegoeden), pas later op gras. Toen de edelen zich met hun spel meer op kaatsbanen terugtrokken, werd kaatsen een spel voor ‘het gewone volk’. Bond 1940 te Franeker (bron: www.kaatshistorie.nl) Problemen ontstonden, omdat men op zondag op de pleinen in de nabijheid van de kerk speelde. Daarom werd het kaatsen op de pleinen in de stad veelal verboden ( ‘gedurende praedicatie des goddelijcken woord’).

 1. Op het platteland, vooral in het noorden, heeft het kaatsspel stand gehouden; in de zomer werd er tijdens kermissen al veel gekaatst.
 2. Herbergiers schreven vooral de kaatswedstrijden uit, vaak ging het om gouden en zilveren voorwerpen (balverkaatsersdag).
 3. In de Franse periode liep het beoefenen van kaatsen terug, waarop in 1853 een aantal mannen in Franeker de P.C.

oprichten (Permanente Commissie). Ter stimulering van het kaatsen gingen ze jaarlijks een wedstrijd organiseren. Het werd het begin van de georganiseerde sport, losgemaakt uit de handen van de kasteleins. De wedstrijd werd ieder jaar gehouden op de 5e woensdag in juli, tegenwoordig uitgegroeid tot het kaatsevenement van het jaar.

 • Er ontstonden kaatsverenigingen en op 7 juni 1897 wordt dan de Nederlands Kaats Bond opgericht, later werd het predicaat Koninklijk verleend.
 • De CIJB (Confederation International de Jeu de Balle) werd in 1928 opgericht.
 • In 1934 is de CFK, de Christelijke Friese Kaatsbond, opgericht.
 • De aangesloten leden hadden bezwaren tegen de kaatswedstrijden op kermiszondagen om geldprijzen.

In 1994 zijn de CFK en KNKB gefuseerd. De KNKB is een van de oudste Nederlandse sportbonden en anno 2015 zijn 114 kaatsverenigingen aangesloten met in totaal meer dan 13.000 leden. Het kaatsen wordt vooral in (het bovenste deel van) Friesland beoefend.

See also:  Hoe Duur Is Een Kaartje Voor Het Ek?

Hoe moet je kaatsen?

KNKB Onze sporten Kaatsen

Kaatsen is een balspel met 2 teams van 3 spelers tegen elkaar op gras, waarbij het ene team de opslag verzorgt en de andere partij vanuit het perk de retourslag. Beide teams kunnen punten scoren. Met een opslagbal (onderhandse slagbeweging met blote hand naar het perk) kun je direct punten maken; met een retourslag vanuit het perk (bovenhands of onderhands, meestal met handschoen) kun je door ver te slaan (bovenslag) eveneens direct scoren.

 • Vaak komt de bal ergens in het speelveld tot stilstand en dat betekent een onbesliste slag, die wordt gemarkeerd met een houten blokje, de kaats.
 • Nadat de teams hebben gewisseld van functies opslag en retourslag, wordt dan de onbesliste slag verkaatst.
 • Bekijk hier de spelregels van het kaatsen.
 • Puntentelling en telegraaf In de puntentelling leveren 4 winnende slagen (2-4-6-8) een ‘eerst’ op.

Twee eersten heet een ‘spel’. De partij is gewonnen door het team, dat als eerste 6 eersten (of 3 spellen) heeft verzameld. De puntentelling wordt bijgehouden op een scorebord, genaamd een telegraaf. Een kaatswedstrijd wordt meestal in toernooivorm gespeeld, zodat een team pas winnaar is, als 3 tot 6 partijen zijn gewonnen.

 1. De winnaars krijgen een krans omgehangen en de beste speler van de dag wordt uitgeroepen tot koning van de wedstrijd.
 2. Aatsers hangen de gewonnen kransen aan de gevel van hun huis.
 3. Attributen kaatsbal en kaatshandschoen Een ambachtelijk gemaakte kaatsbal is van leer en gevuld met koeienhaar, gewicht is ongeveer 24 gram.

Perkspelers dragen voor de retourslag als handbescherming een kaatshandschoen met een versteviging (nap). De puntentelling wordt bijgehouden op een Telegraaf (scorebord) Kaatsveld Er wordt op gras gespeeld. De witte belijning van katoen of kunststof wordt aangebracht en met krammen in de grond vastgezet. Witte proppen worden geplaatst om het perk en andere punten in het veld duidelijk aan te geven.

Witte bovenpalen van 6 meter lang zijn op de hoeken van de bovenlijn geplaatst om goed te kunnen beoordelen of de uitgeslagen bal goed over de bovenlijn gaat of eerder via de zijlijn het veld uit gaat (kwaadslag). Wedstrijden en wedstrijdvormen De KNKB organiseert in het zomerseizoen voor alle categorieën wekelijks wedstrijden, zo’n 600 in totaal, waaronder de Nederlandse Kampioenschappen voor afgevaardigde parturen van verenigingen.

Ook federaties, een samenwerkingsverband van verenigingen, die dicht bij elkaar zijn gesitueerd, organiseren veel wedstrijden. Tenslotte zijn er de verenigingen, die van tijd tot tijd ledenwedstrijden en wekelijks competitiekaatsen organiseren. Behalve wedstrijden voor verenigingen tegen elkaar (afdelingswedstrijden) zijn er ook wedstrijden door elkaar loten, waarvoor een kaatser zich individueel kan aanmelden en vrije formatiewedstrijden.

 1. Dit zijn wedstrijden, waarbij de kaatsers hun eigen maten kiezen.
 2. In de top bij de heren en de dames zijn de meeste wedstrijden vrije formatiewedstrijden.
 3. Belangrijke wedstrijden PC De Permanente Commissie organiseert al sinds 1854 in Franeker op het Sjûkelân jaarlijks op de 5e woensdag in juli een vrije formatiewedstrijd voor de 16 beste herenparturen.

De PC is uitgegroeid tot het kaatsevenement bij uitstek met meer dan 10.000 bezoekers. Frouljus PC Na de opkomst van het dameskaatsen is de Frouljus PC te Weidum (vanaf 1978) in augustus het jaarlijkse hoogtepunt voor de dames. Beeld van de Frouljus PC Freule Een ander kaatshoogtepunt (vanaf 1903) is de Freulewedstrijd in Wommels voor afdelingsparturen jongens 14-16 jaar, de woensdag na de Heren PC. Deze partij is vernoemd naar de Freule Clara Jacoba de Vos van Steenwijk, de initiatiefneemster en eerste sponsor.

Is kaatsen Fries?

‘It giet oan!’ is zo’n uitspraak die iedereen in Nederland wel kent. De term is afkomstig uit het kaatsen. Kaatsen is een verzamelnaam van balsporten, waarbij de spelers de bal met de handpalm zodanig proberen te slaan, dat deze door de tegenpartij niet geldig kan worden geretourneerd.

Kaatsen is een van de oudste nog beoefende balsporten. Ruwweg zijn de verschillende varianten op te delen in veld- of pleinkaatsen waartoe het Friese en Belgische (jeu de pelote) spel behoren en muurkaatsen (Wall Ball) Het Friese kaatsspel wordt op gras gespeeld tussen twee ploegen van elk drie spelers, de parturen.

Het kaatsen is het populairst in de Friese kleigebieden, in de driehoek Leeuwarden – Franeker – Harlingen. Tijdens deze kaatsroute kom je langs de belangrijkste kaats dorpen en steden, met hun kaatsvelden, maar ook langs kaatsmuren. Wil je ‘It giet oan!’ is zo’n uitspraak die iedereen in Nederland wel kent.

De term is afkomstig uit het kaatsen. Kaatsen is een verzamelnaam van balsporten, waarbij de spelers de bal met de handpalm zodanig proberen te slaan, dat deze door de tegenpartij niet geldig kan worden geretourneerd. Kaatsen is een van de oudste nog beoefende balsporten. Ruwweg zijn de verschillende varianten op te delen in veld- of pleinkaatsen waartoe het Friese en Belgische (jeu de pelote) spel behoren en muurkaatsen (Wall Ball) Het Friese kaatsspel wordt op gras gespeeld tussen twee ploegen van elk drie spelers, de parturen.

Het kaatsen is het populairst in de Friese kleigebieden, in de driehoek Leeuwarden – Franeker – Harlingen. Tijdens deze kaatsroute kom je langs de belangrijkste kaats dorpen en steden, met hun kaatsvelden, maar ook langs kaatsmuren. Wil je meer weten over het kaatsen? Stop dan bij het Kaatsmuseum in Franeker.

Is het erg als je hond bij je in bed slaapt?

Pro: wat zijn de pluspunten van een hond in bed? – Iedere baasje kent het beeld van schattige puppy’s die dichtbij elkaar in hun mand slapen. Honden zijn namelijk roedeldieren en houden van lichamelijk contact. Geen wonder dat de meeste honden dit met hun baasje ook willen.

Waarom wil een hond bij je slapen?

Contactliggen: waarom wil een hond bij je slapen? – Honden zijn van nature sociale slapers: ze slapen graag samen en voor honden is het onnatuurlijk om alleen te slapen, Een hond komt daarom ook graag tegen je aan liggen, dit wordt ook wel contactliggen genoemd.

 1. Wat je vaak ook ziet is dat de hond op je voeten gaat liggen of dat de hond tussen de benen slaapt.
 2. Honden willen het liefst altijd bij je zijn.
 3. Alleen slapen betekent namelijk dat je gevaar kunt lopen en dit instinct zit nog steeds in onze huishond.
 4. Als je meerdere honden hebt, dan slapen ze graag als roedel bij elkaar,

Veel honden willen niet alleen slapen. Het is niet gek dat jouw hond graag bij je wil zijn en tegen je aan wil slapen of in je knieholte gaat liggen. Het is tegenwoordig steeds normaler dat een hond in de slaapkamer mag slapen (en vaak slaapt de hond op bed in de slaapkamer).

Wat kan een hond dromen?

Waar droomt hij nou over? Deze vraag zal vast eens door je hoofd zijn geschoten, wanneer je hond in zijn slaap begint te trappen met zijn poten. Droomt hij over jou of misschien over dat konijn waar hij vanmiddag achteraan zat? Nou. dat zou zomaar kunnen! Net als mensen dromen huisdieren over dingen die ze overdag meemaken om hun dag te verwerken. Het is ook heel aannemelijk dat jouw hond of kat over jou droomt, over je gezicht en geur. Maar bijvoorbeeld ook hoe ze je kunnen irriteren of blij maken.

Wat betekent het paard trekt de wagen?

het paard achter de wagen spannen – hij spant het paard achter de wagen: hij pakt de zaak helemaal verkeerd aan.

Hoeveel krijg je nog voor oud ijzer?

De dagprijs: wat is de waarde van oud ijzer en wat levert het op? – Er zijn een aantal factoren die meespelen in de waarde van het oud ijzer. Allereerst is deze prijs afhankelijk van de metaalsoort; waar je voor oud ijzer op het moment van schrijven rond de € 0,17 per kilogram krijgt, is dit bedrag voor oud koper wel € 5,- per kilogram.

 • De prijzen van oude metalen verschillen per dag, de zogenaamde dagprijzen, waardoor het slim is om de prijzen in de gaten te houden.
 • De waarde wordt door marktwerking bepaald: de vraag en het aanbod van de verschillende soorten metaal op de markt.
 • Update november 2022: hoewel de prijzen na de oorlog tussen Rusland en Oekraïne flink omhoog schoten, zijn ze inmiddels weer een beetje gestabiliseerd.
See also:  Hoe Werkt De Ek Kwalificatie?

De oud ijzerprijs ligt tussen de € 0,15 en € 0,20 per kilogram, terwijl voor een kilogram koper ongeveer € 6,- wordt betaald. Wie De Bal Kaatst

Hoeveel krijg je voor oud lood?

Voor grotere hoeveelheden kan een hogere oud loodprijs gelden.

Metaalsoort Prijs / kg
Lood € 1.45 € 1.45
Tinlegering (vanaf) € 7.50 € 7.50
Soldeer (vanaf) € 4.00 € 4.00

Wie kaatst kan spreekwoord?

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden een zegswijze aan het kaatsen ontleend, met de beteekenis, ‘wie yemand wil aantasten, heeft te wachten, dat men hem zo weder bejegenen, en met gelyke munt betalen zal’; Tuinman I, 266.

Vgl. verder Winschooten, 273; Huygens II, 411: Kaetsen en ballen wachten ( opschrift ); Halma, 251: Die kaatst moet den bal wachten: die met een ander schertst, of een ander scheld wagt het selve; Ndl. Wdb. VII, 772. Ook in het Friesch: dy ‘t keatse wol, moat de ballen wachtsje; dy ‘t de bal utsmyt, moat ôfwachtsje ho ‘t er him werom kriget; en vandaar ook de zegswijze dou moast him de ballen mar goed werom slaen (gij moet hem de ballen maar flink terugslaan, zijne scherpe uitvallen, vragen of plagerijen met dezelfde munt betalen; zie W.

Dijkstra, 288; vgl. fr. renvoyer la balle, een slagvaardig antwoord geven. Te vergelijken hiermede is Campen, 126: wie vechten wil, die moet den streeck verwachten (hd. der fechten will, der musz der Streiche warten ); Spieghel, 280: die zeit dat hy wil, moet horen het wederspil; Bebel n o,231: qui velit ludere, debet apponere nummos; Campen, 17: weel kegelen wil, die moet opsetten; eng.

Wat is de betekenis van Boontje komt om zijn loontje?

Boontje komt om zijn loontje betekent dat iemand zijn verdiende straf krijgt. Het spreekwoord komt eigenlijk alleen maar in Nederland en in België voor. Maar de Belgen zeggen het andersom: Loontje komt om zijn boontje!

Wat betekent over de balk gooien?

Waar komt de uitdrukking geld over de balk gooien/smijten vandaan en wat wordt ermee bedoeld? Geld over de balk gooien/smijten betekent: ‘geld verspillen, met geld smijten’, ‘veel te veel uitgeven (aan nutteloze dingen)’. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) en luidde de oorspronkelijke vorm van deze uitdrukking: het (niet) over de balk gooien,

 1. Met de balk is daarin de balk bedoeld die in stallen boven de ruif zit.
 2. Als het vee gevoerd wordt, wordt er hooi in de ruif gegooid.
 3. Daarbij valt er weleens wat hooi over de balk, zeker als je het hooi slordig verspreidt.
 4. Vanuit die gedachte van achteloosheid ontstond waarschijnlijk het betekeniselement ‘verspilling’.

Later sloop het woord geld in deze zegswijze, en ontstond de variant geld over de balk gooien/smijten, Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vindt die uitleg ook het plausibelst, maar noemt nog wel een andere, “ontleend aan den handel van een koopman in koren of meel”.

 • Zo’n koopman gebruikte bij de verkoop een zogeheten, een soort emmer, vat of bak waarin hij de juiste hoeveelheid van zijn koopwaar kon afmeten.
 • Dwars over deze maat was een balkje vastgemaakt.
 • De maat werd gevuld tot die ijzeren middellijn, en daarna afgestreken met een strekel (of: strijkstok ; zie ook de link hieronder).

De koopman die de maat te vol stortte (‘het boven/over de balk gooide’) en het teveel niet afstreek, gaf meer dan hij verplicht was en verspilde dus zijn waren. Aan het hierboven bedoelde woord maat danken we overigens de uitdrukking de maat is vol, : Waar komt de uitdrukking geld over de balk gooien/smijten vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Wat is de betekenis van zand erover?

Jeugd, Cultuur en Wetenschap door Lode Melis Het is altijd leuk om te weten waar een spreekwoord vandaan komt. Gewoon omdat er meestal een stukje geschiedenis achter zit. Heb je de uitdrukking zand erover al eens gehoord? Het betekent hetzelfde als er de spons over vegen.

 • We maken geen ruzie meer.
 • Het is gedaan, we strooien er zand over en je ziet het niet meer.
 • Meestal krijg je te horen dat die uitdrukking al gebruikt werd in de middeleeuwen toen we nog met een ganzenveer op perkament geschreven werd.
 • Na het schrijven werd zand over het perkament gestrooid om de inkt sneller te laten drogen.

Het was fijn zand zoals je dat aan zee vindt. Je ziet het soms gebeuren in historische films, behalve bij Shakespeare in Love, want daarvoor gaf Patricia Lovett advies aan de acteurs over hoe ze met een ganzenveer en perkament overweg moesten. Ronde, tinnen inktpot met twee gaatjes voor de ganzenveren en een bakje voor nee, geen zand maar sandarac! (, Nederland).

Patricia Lovett is gespecialiseerd in kalligrafie. Dat is de kunst om mooi te schrijven met verschillende soorten pennen. Maar Lovett weet ook alles over de geschiedenis van dat schrijven. Ze vertelt dat schrijvers vroeger helemaal geen zand gebruikten om de inkt te laten drogen! Zand bestaat uit hele fijne droge korreltjes en die nemen geen inkt op.

Er werd wel sandarac gebruikt. Dat was een soort gum die gemaakt werd van hars. Vandaar waarschijnlijk de verwarring met zand ( sand in het Engels). Sandarac werd op het perkament gestrooid vóór het schrijven en niet erna. De korreltjes werden goed ingewreven om het oppervlak glad te maken.

Dan kon je vlotter en mooier schrijven. Dus met zand werd eigenlijk sandarac bedoeld. Nog een weetje. Een rubriek is een vast stukje dat iemand dagelijks of wekelijks in een krant of een weekblad schrijft. Ook dat woord heeft weer iets te maken met perkament en ganzenveren. Het woord rubriek komt van het Latijn rubrica en dat was de rode inkt die gemaakt werd van rode oker.

Telkens wanneer een schrijver een nieuw hoofdstuk begon schreef hij de eerste regels in het rood. Dit handschrift bevindt zich in de bibliotheek van Brugge. Je ziet de aanvang van het hoofdstuk over het reglement van de Tempeliers. De eerste regels staan in het rood (Brugge, Openbare Bibliotheek, manuscript.131).

De handschriften werden dikwijls versierd met miniaturen, kleine schilderijtjes tussen de tekst. Maar die fijne werkjes worden niet miniatuur genoemd omdat ze zo klein zijn. Ze zijn genoemd naar minium een andere rode kleurstof waarmee soms hoofdletters geschreven werden. Dit rood werd gemaakt van loodoxide.

Later werd zo’n hoofdletter versierd met tekeningetjes erin en er rond. Dat werden aparte en heel kleurrijke schilderijtjes. Er werd zelfs bladgoud voor gebruikt! Een versierde hoofdletter D in een handschrift uit de dertiende eeuw. Een prachtige miniatuur uit de vijftiende eeuw.

 1. Dit is geen versierde letter maar een apart schilderijtje.
 2. Het stelt Jean Miélot voor die een geïllustreerd boek aanbiedt aan zijn baas, hertog Filips de Goede.
 3. Let vooral op de fijne versieringen in de rand.
 4. Het lijkt wel of al die schilderingen belangrijker worden dan de tekst (Koninklijke Bibliotheek Brussel, manuscript 9092).

: Jeugd, Cultuur en Wetenschap