Luxembourg

Basketball Academy

Wie Kaatst Kan De Bal Verwachten?

Wie Kaatst Kan De Bal Verwachten
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden een zegswijze aan het kaatsen ontleend, met de beteekenis, ‘wie yemand wil aantasten, heeft te wachten, dat men hem zo weder bejegenen, en met gelyke munt betalen zal’; Tuinman I, 266.

Vgl. verder Winschooten, 273; Huygens II, 411: Kaetsen en ballen wachten ( opschrift ); Halma, 251: Die kaatst moet den bal wachten: die met een ander schertst, of een ander scheld wagt het selve; Ndl. Wdb. VII, 772. Ook in het Friesch: dy ‘t keatse wol, moat de ballen wachtsje; dy ‘t de bal utsmyt, moat ôfwachtsje ho ‘t er him werom kriget; en vandaar ook de zegswijze dou moast him de ballen mar goed werom slaen (gij moet hem de ballen maar flink terugslaan, zijne scherpe uitvallen, vragen of plagerijen met dezelfde munt betalen; zie W.

Dijkstra, 288; vgl. fr. renvoyer la balle, een slagvaardig antwoord geven. Te vergelijken hiermede is Campen, 126: wie vechten wil, die moet den streeck verwachten (hd. der fechten will, der musz der Streiche warten ); Spieghel, 280: die zeit dat hy wil, moet horen het wederspil; Bebel n o,231: qui velit ludere, debet apponere nummos; Campen, 17: weel kegelen wil, die moet opsetten; eng.

Wie kaatst betekenis?

Spreekwoordenboek – Geschreven door Ed van Eeden Wie zelf klappen uitdeelt, moet niet verbaasd zijn als er eens een terugkomt. toon meer resultaten Gerelateerde zoekopdrachten

Spreekwoorden met Wie kaatst, moet de bal verwachten Wie kaatst moet de bal verwachten Wie kaatst kan/moet de bal verwachten Die kaatst moet den bal verwachten kaatst verwachten Lukraak woord

Wat betekent de uitdrukking dood en verderf zaaien?

Uitdr. dood en verderf zaaien onoverg. uitdr. Ontbreekt er iets belangrijks?

Hoe heet het als je iets voor het eerst doet?

vuurdoop – de vuurdoop zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: 1) eerste keer in een gevechtssituatie defensie Voorbeeld: `de rekruten ondergingen hun vuurdoop` 2) eerste keer dat je iets doet of meemaakt Voorbeeld: `je vuurdoop als leer. Gevonden op https://www.woorden.org/woord/vuurdoop

Wat is de kleine dood?

kleine dood (de) – (1992) (euf.) het orgasme. Vertaling van het Franse ‘le petit mort’. Term van de Franse filosoof Georges Bataille. Ten tijde van Bredero werd het vrouwelijk orgasme ‘de soete doodt’ genoemd. Syn.: het allerlekkerste* gevoel; climax*; happy* ending; hoogtepunt*; moment* suprême; ontlading*; petit* mort. • Het was vooral de du. Lees verder 2004

Wat betekent alles is in kannen en kruiken?

Waar komt ‘Het is in kannen en kruiken’ vandaan en wat wordt ermee bedoeld? ‘Het is in kannen en kruiken’ betekent: ‘het is in orde’, ‘het is geregeld’, ‘het is voor elkaar’. Letterlijk wilde deze uitdrukking zeggen: alle vloeistof (dus alle olie, wijn, melk, enz.) is in kannen en kruiken geschonken.

Oftewel: alles is op de juiste plaats terechtgekomen (zodat het later tot je beschikking staat). Kan en kruik zijn bijna synoniemen. Een kan heeft meestal een schenktuit, en wordt gebruikt om vloeistoffen in te bewaren en uit te schenken; sommige kannen hebben ook deksels. Een kruik is een afsluitbare kan met een korte, nauwe hals, waarin allerlei vloeistoffen werden bewaard.

De alliteratie van de k’s van kannen en kruiken is ongetwijfeld mede van invloed geweest op het ontstaan van deze uitdrukking: zo’n alliteratie ‘bekt’ nu eenmaal lekker (vergelijk ook kind noch kraai hebben ).F.A. Stoett vermeldt nog een andere uitdrukking waarin huisraad voorkomt en die de betekenis ‘het is voor elkaar’ heeft: In de ‘dichte vaatjes’ zaten ingemaakte groenten.

See also:  Wie Wordt De Topscorer Ek 2021?

Wat betekent de lusten en de lasten?

Traduix | Vertaalbureau Antwerpen > Mediatheek > Spreekwoorden > Geen lusten zonder lasten

Zelfs aangename dingen kunnen hun onaangename kanten hebben. Of, bij uitbreiding, alles heeft zijn keerzijde.

Wat betekent voor niets gaat de zon op?

Alles kost geld of moeite – Vanmorgen moest ik aan dit spreekwoord denken: “Voor niets gaat de zon op”. Dit gezegde bedoelt dat alles geld of moeite kost, behalve als het van de zon komt. De zon krijgen we elke dag voor niets, maar voor onze (nieuwe) omzet zullen we moeite moeten doen.

Wat betekent de uitdrukking van de regen in de drup?

Waar komt van de regen in de drup raken vandaan en wat wordt ermee bedoeld? De uitdrukking van de regen in de drup raken betekent dat je uit een onaangename situatie (de regen) probeert te komen, waarbij het resultaat is dat je in een ándere vervelende situatie (de drup) terechtkomt.

 1. Het is zelfs mogelijk dat je er nog slechter voor staat dan eerst.
 2. De oudste variant van deze uitdrukking is van den regen in den drop komen,
 3. Drop is een verouderde variant van drup,
 4. Drup/drop betekent ‘naar beneden druipend vocht’, ‘druppels’.
 5. Het gaat dan om druppels die bijvoorbeeld van takken of dakgoten vallen.

Die onverwacht neervallende, vieze, dikke druppels zijn minstens zo onaangenaam als regendruppels. Het is ook mogelijk dat het in van de regen in de drup/drop oorspronkelijk ging om ‘het van een gebouw neervallende hemelwater’. Dat was namelijk een specifieke betekenis van drup/drop,

Die betekenis komt terug in de juridische term het recht van drop/drup of het recht van huisdrop, Daarmee werd bedoeld dat je je dak mocht laten afwateren op de grond van je buurman. Het was nodig hier afspraken over te maken, omdat de huizen vroeger vaak geen dakgoot hadden. Het water stroomde van de dakrand zomaar naar beneden, en dus ook op de grond van de buren.

Het was vast ook geen pretje deze drup/drop op je hoofd te krijgen. Het Duits kent een vergelijkbare uitdrukking: vom Regen in die Traufe kommen, Traufe betekent hier ‘water dat van de dakgoot druppelt’. : Waar komt van de regen in de drup raken vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Hoe heet het als je jezelf tegenspreekt?

Contradictio in terminis – Verwant aan het oxymoron is de contradictio in terminis. Contradictio in terminis betekent letterlijk ‘tegenspraak in de gebruikte begrippen zelf’. Het gaat daarbij om een tegenspraak die de spreker of schrijver zélf ziet en onder de aandacht wil brengen.

 1. Als je bijvoorbeeld zegt: ‘Een humane oorlog is een contradictio in terminis’, bedoel je dat als kritische uitspraak: een oorlog is nooit humaan.
 2. Een verschil met een oxymoron is dat je een contradictio in terminis vaak expliciet als zodanig benoemt.
 3. Nog een voorbeeld: ‘Een oprechte politicus? Dat is een contradictio in terminis!’ Met deze uitspraak geef je op een ironische manier je mening: politici liegen.
See also:  Wanneer Zijn De Champions League Wedstrijden?

Ook de term bindend studieadvies kun je een contradictio in terminis noemen: een advies is immers juist niet bindend.

Wat doet een Anafoor?

Anafoor (stijlfiguur) – Wikipedia Een anafoor is een, die bestaat uit het van steeds weer een of meerdere woorden aan het begin van elkaar opvolgende zinnen of zinsdelen. Deze stijlfiguur is veelgebruikt in de, De naam is afgeleid van het Grieks werkwoord ἀναφέρειν, dat letterlijk “naar boven brengen” betekent.

 • ‘k Kwam op ‘n brugje’k Kwam op ‘n wegje’k Kwam ‘n roodbont hondje tegen
 • Niemand die het weet,niemand die wat doetniemand die het wat kan schelen,
 • (raadselspel; dit is tevens een )
 • De, volgens 5 uitgesproken door, Een overeenkomstig fragment in 6 geeft er maar vier, gevolgd door vier vervloekingen. Hieronder de eerste vier zaligheden volgens Matteüs en de eerste twee vervloekingen:
  • Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  • Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren.

Ook in het zijn anaforen bekend. Bijvoorbeeld de laatste strofe van Carmen 51 van ;

Otium, Catulle, tibi molestum est: otio exsultas nimiumque gestis: otium et reges prius et beatasperdidit urbes.

Enkele bekende voorbeelden in het zijn:

 • We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. ()
 • Never give in – never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. (Winston Churchill, 29 oktober 1941. Churchill gebruikt hier tevens een andere vorm van herhaling, de,)

Uit de beroemde toespraak : Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state, sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

See also:  Wie Kaatst Kan De Bal?

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream’ today.

Hoe noem je iets wat niet bestaat?

Zeldzaam (bn) : bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, extraordinair, ongemeen, ongewoon, uitzonderlijk. zeldzaam (bn) : curieus, eigenaardig, merkwaardig, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderling.

Waar komt het kaatsen vandaan?

KNKB Onze sporten Kaatsen Historie

Reeds in een ver verleden werden vormen van kaatsen gespeeld. Er zijn aanwijzingen, dat reeds in de Romeinse tijd een mogelijk verwant balspel werd gespeeld. Meer en duidelijkere aanwijzingen over het kaatsspel vinden we in de Middeleeuwen: in Frankrijk, Engeland en Vlaanderen was het een spel voor adel en geestelijkheid.

Met kaatsen wordt dan bedoeld: Twee teams die elkaar bestrijden door het elkaar toespelen van de bal. Er is daarbij sprake van een opslagpartij (service) en een retournerende partij. In de puntentelling leveren 4 winnende slagen een eerst / spel (game) op en behalve directe winnende slagen, zijn er onbesliste slagen (kaats = houten markering), die later na wisselen van functie opslag en retourslaan punten opleveren.

Het Friese kaatsen is ontstaan in de 12e eeuw in kloosterhoven in Frankrijk en heeft dus via België zijn weg naar het noorden gevonden. Kaatsen werd eerst in geheel Nederland op pleinen gespeeld door de ‘hegerein’ (gegoeden), pas later op gras. Toen de edelen zich met hun spel meer op kaatsbanen terugtrokken, werd kaatsen een spel voor ‘het gewone volk’. Bond 1940 te Franeker (bron: www.kaatshistorie.nl) Problemen ontstonden, omdat men op zondag op de pleinen in de nabijheid van de kerk speelde. Daarom werd het kaatsen op de pleinen in de stad veelal verboden ( ‘gedurende praedicatie des goddelijcken woord’).

Op het platteland, vooral in het noorden, heeft het kaatsspel stand gehouden; in de zomer werd er tijdens kermissen al veel gekaatst. Herbergiers schreven vooral de kaatswedstrijden uit, vaak ging het om gouden en zilveren voorwerpen (balverkaatsersdag). In de Franse periode liep het beoefenen van kaatsen terug, waarop in 1853 een aantal mannen in Franeker de P.C.

oprichten (Permanente Commissie). Ter stimulering van het kaatsen gingen ze jaarlijks een wedstrijd organiseren. Het werd het begin van de georganiseerde sport, losgemaakt uit de handen van de kasteleins. De wedstrijd werd ieder jaar gehouden op de 5e woensdag in juli, tegenwoordig uitgegroeid tot het kaatsevenement van het jaar.

Er ontstonden kaatsverenigingen en op 7 juni 1897 wordt dan de Nederlands Kaats Bond opgericht, later werd het predicaat Koninklijk verleend. De CIJB (Confederation International de Jeu de Balle) werd in 1928 opgericht. In 1934 is de CFK, de Christelijke Friese Kaatsbond, opgericht. De aangesloten leden hadden bezwaren tegen de kaatswedstrijden op kermiszondagen om geldprijzen.

In 1994 zijn de CFK en KNKB gefuseerd. De KNKB is een van de oudste Nederlandse sportbonden en anno 2015 zijn 114 kaatsverenigingen aangesloten met in totaal meer dan 13.000 leden. Het kaatsen wordt vooral in (het bovenste deel van) Friesland beoefend.