Luxembourg

Basketball Academy

Welke Straf Krijg Je Als Je Commentaar Levert Op De Scheidsrechter Waarbij Je Hem Niet Beledigt?

Welke Straf Krijg Je Als Je Commentaar Levert Op De Scheidsrechter Waarbij Je Hem Niet Beledigt
De daadwerkelijke straf word bepaald door de rechter, en zal afhangen van de daadwerkelijke feiten en de achtergrond van de verdachte. Er is wel een maximum-straf voor alle delicten(indien een slachtoffer overlijd of (zwaar) gehandicapt word, dan valt het hoger uit -> strafverzwarende omstandigheden). De maxima zijn als volgt: – Mishandeling: 3 jaar – Zware mishandeling: 8 jaar – Poging tot doodslag: 10 jaar – Poging tot moord: 20 jaar Wat het precies word hangt van de OvJ af, hoeveel je precies krijgt hangt van de Rechter af. Je kan uiteraard ook nog een boete(max.78.000) of een taakstraf krijgen. Maar wat je precies zou krijgen hangt dus af van de omstandigheden.

Kan ook de scheidsrechter een rode kaart krijgen?

Rode kaarten – Bij handelingen met buitensporige inzet en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter een (directe) rode kaart. De speler moet direct het veld of de zaal verlaten. Na afloop van de wedstrijd wordt de rode kaart op het wedstrijdformulier vermeld.

Vervolgens geeft de scheidsrechter antwoord op de specificatievragen behorende bij de overtreding. Op basis van de vermelding van de overtreding op het wedstrijdformulier en de antwoorden van de scheidsrechter op de specificatievragen volgt in de meeste situaties een schikkingsvoorstel voor de speler.

De aanklager kan echter ook besluiten verder onderzoek in te stellen of de zaak direct voor te leggen aan de tuchtcommissie.

Hoeveel moet je betalen als je een rode kaart krijgt?

WAARSCHUWING (GELE KAART) Spelers in de B categorie (waaronder de meeste jeugd bij onze vereniging) krijgen bij een waarschuwing (gele kaart) een tijdstraf in plaats van een boete. Reguliere competitie Spelers in de A categorie krijgen bij de eerste t/m vierde, zesde en achtste waarschuwing (gele kaart) een boete van 16,20 euro (jeugdspelers 7,40 euro).

Bij de vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing is de boete 28,60 euro (jeugdspelers 16,20 euro), evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd. Iedere vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing die een speler krijgt binnen één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd.

Dat zelfde geldt bij twee gele kaarten in één wedstrijd. Bekercompetitie Spelers in de A categorie krijgen bij de eerste en derde waarschuwing (gele kaart) een boete van 16,20 euro (jeugdspelers 7,40 euro). Bij de tweede, vierde en volgende waarschuwing is de boete 28,60 euro (jeugdspelers 16,20 euro), evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd.

  • Iedere tweede, vierde en volgende waarschuwing die een speler krijgt binnen één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd.
  • Dat zelfde geldt bij twee gele kaarten in één wedstrijd.
  • DIRECTE VELDVERWIJDERING (DIRECTE RODE KAART) Spelers die een directe rode kaart ontvangen, krijgen een boete van 28,60 euro (jeugdspelers 16,20 euro).

Na een directe rode kaart is een speler automatisch bij de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten van deelname. Daarna bepaalt de KNVB-tuchtcommissie de uiteindelijke straf. Bedragen in euro, geldig voor seizoen 2021-22.

Hoeveel moet je betalen als je een gele kaart krijgt?

Welke Straf Krijg Je Als Je Commentaar Levert Op De Scheidsrechter Waarbij Je Hem Niet Beledigt De KNVB brengt kosten in rekening bij sv Marum indien een speler of staflid een gele of rode kaart ontvangt. Deze kosten berekend sv Marum door aan de betreffende speler/staflid. Op 25 april aanstaande worden eventuele kosten bij betreffende leden in rekening gebracht voor kaarten opgelopen t-m 6 april 2022 (kaarten die hierna volgen worden 25 mei 2022 in rekening gebracht).

Hieronder is te lezen wat de kosten zijn in de verschillende situaties. Vriendelijke groeten, Floris Appelo, penningmeester Wat kost een voetbal gele kaart? Een gele kaart kost in het amateurvoetbal in het seizoen 2021/ 2022 bij senioren €16,20. Bij de jeugd (junioren/pupillen) ligt de boete iets lager, namelijk €7,40.

Wanneer een team-official, zoals een leider of trainer een gele kaart krijgt, dan krijgt hij of zij een boete van €16,20. Speel je in de B categorie, dan wordt de gele kaart niet genoteerd op het wedstrijdformulier. Je hoeft dan alleen 10 minuten aan de kant en volgt er geen boete.

Wat is een buitensporige overtreding?

Piet wordt tijdens een voetbalwedstrijd door een sliding geraakt en verliest daardoor uiteindelijk zijn linkeronderbeen. Welke Straf Krijg Je Als Je Commentaar Levert Op De Scheidsrechter Waarbij Je Hem Niet Beledigt Het gebeurde tijdens een amateurwedstrijd in de 3e klasse KNVB. Voor het team van Piet stond niets op het spel deze wedstrijd. Voor de andere club wel. Als deze niet zou winnen zou deze terecht komen in de nacompetitie en mogelijke degraderen. Piet kreeg de bal vlak voor het doel van de tegenstander toegespeeld. Twee spelers van het andere team probeerden te voorkomen dat hij op het doel zal schieten. Piet kwam daarbij ten val en raakte zwaar geblesseerd. Vervolgens werd hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scheidsrechter had daarop het duel gestaakt. Hij had geen van beide spelers van het andere team bestraft voor hun actie. Piet moest een groot aantal operaties ondergaan die niet konden voorkomen dat uiteindelijk zijn linker onderbeen geamputeerd moest worden. Een van de toeschouwers had de wedstrijd op video vastgelegd en daarop was ook het ontstaan van de blessure van Piet te zien. Aan de hand daarvan stelde de rechter eerst vast wie van beide tegenspelers het letsel had veroorzaakt. Uit de beelden bleek dat beide tegenstanders ongeveer tegelijkertijd een sliding inzetten. Op de beelden is niet te zien welk been (of welke benen) de linkerenkel van Piet linksachter raakte(n). Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat een been van X hem daar had geraakt. Allereerst kwam deze van achteren en had hij zijn rechterbeen naar voren gestrekt. Bovendien blijkt uit de beelden dat na de sliding – toen zowel Piet als beide tegenspelers op de grond lagen – het rechterbeen van X zich rechts van het linkerbeen van Piet bevond. Wanneer het rechterbeen van X naar alle waarschijnlijkheid niet de linkerenkel linksachter had geraakt, blijft het linkerbeen van Y over. Het is ook aannemelijk dat het dat been was geweest, omdat Y van linksachter kwam en zijn linkerbeen naar voren gestrekt had. Vervolgens beantwoordde de rechter de vraag of Y onrechtmatig had gehandeld en dus op moest draaien voor de schade van Piet. In zijn arrest van 28 juni 1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC0300, NJ 1992, 622) overwoog de Hoge Raad de vraag of een deelnemer aan een sport als voetbal onrechtmatig handelt als hij door een gedraging een andere deelnemer letsel toebrengt. De uitkomst was dat dit minder snel moest worden bevestigd dan wanneer die gedraging niet in het kader van sportbeoefening zou hebben plaatsgevonden. Deelnemers aan een sport als voetbal hebben tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen – waartoe het spel nu eenmaal uitlokt – over en weer van elkaar te verwachten. Ook als vergelijkbare gedragingen buiten het kader van de sport niet aanvaardbaar zijn. Verder overwoog de Hoge Raad dat het overtreden van de spelregels – waaronder regels ter bevordering van de veiligheid van de speler – niet onrechtmatig is maar dat overtreding van een spelregel wel een factor is die meeweegt bij de beoordeling van de rechtmatigheid. In zijn arrest van 20 februari 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO1239, NJ 2004/238) overwoog de Hoge Raad in dit verband ook dat deelnemers aan het spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede, onvoldoende doordachte handelingen of andere gedragingen waartoe het spel uitlokt van elkaar hebben te verwachten. Hieruit volgde volgens de rechter dat de vraag of Y met zijn actie een spelregel had overtreden een factor was die meewoog bij de beoordeling van de rechtmatigheid van zijn actie. Vast stond dat Y geen sanctie (gele of rode kaart) voor zijn actie had gekregen van de scheidsrechter. Maar dat betekende niet dat er geen sprake was van een (zware) overtreding. De scheidsrechter was immers niet in de buurt en had alleen geen kaart gegeven omdat hij de situatie niet goed kon beoordelen. Aan het uitblijven van een sanctie kan dan ook niet de conclusie worden verbonden dat Y geen overtreding maakte. Spelregels Veldvoetbal, een uitgave van de KNVB uit juli 2011, maakt wat betreft de ernst van een overtreding onderscheid tussen drie soorten overtredingen: onvoorzichtige (geen sanctie), onbesuisde (een waarschuwing – gele kaart) en met buitensporige inzet (de speler wordt weggestuurd – rode kaart). Is een speler onvoorzichtig dan gaat de speler een duel ondoordacht aan of handelt hij onbezonnen. Bij onbesuisd handelt de speler zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen. Bij buitensporige inzet overschrijdt de speler de noodzakelijke inspanning ver en loopt hij het risico zijn tegenstander te blesseren. Verder bepalen deze spelregels – voor zover dat van belang is – dat een rode kaart onder meer op zijn plaats is bij ernstig gemeen spel en gewelddadig gedrag. Volgens de Aanvullende Instructies Spelregels Veldvoetbal van juli 2015 moet een reglementaire sliding ( sliding tackle in de terminologie van de aanvullende instructies) aan de volgende voorwaarden voldoen: ” Een reglementaire ‘sliding tackle’ moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het woord ‘sliding’ komt van het Engelse ‘to slide’, wat glijden betekent. Het enige wat dus geoorloofd is, is glijdend met een of beide benen over de grond, de bal voor de voeten van de tegenstander weg te spelen. Daarbij moet dan de bal gespeeld/geraakt worden. Indien dit laatste niet gebeurt zal de scheidsrechter deze tackle moeten bestraffen met een directe vrije schop. Bij het maken van een sliding tackle loopt de speler altijd bewust het risico dat hij de bal niet speelt of raakt en dus te laat komt en daardoor zijn tegenstander bewust ten val brengt. Bedenk ook dat voor een “sliding tackle” ruimte nodig is, namelijk ruimte om een glijdende beweging over de grond te kunnen uitvoeren. Als de ‘sliding tackle’ van te dichtbij wordt ingezet, valt de aangevallen speler vrijwel zeker over het (uitgestoken) been van zijn tegenstander,” Uit deze omschrijving volgt dat een sliding aan de volgende voorwaarden moet voldoen om reglementair te zijn: – over de grond met een of twee benen naar voren; – de bal moet gespeeld worden; – er moet voldoende ruimte worden gehouden. Vaststaat dat Y niet de bal, maar wel de tegenstander raakte. De sliding was dan ook niet reglementair en vormde een overtreding van de spelregels. Uit wat hiervoor is overwogen volgt dat niet vaststaat of Y niet over de grond gleed. Uit de beelden volgt dat hij niet springt maar glijdt. Uit de beelden volgt evenmin dat Y onvoldoende ruimte had. Voor een sanctie op een niet-correcte sliding bepalen de aanvullende instructies onder meer: ” Als de tegenstander wordt geraakt, dan is dat altijd een overtreding, maar ook nog een gevaarlijke actie. Dat geldt in nog sterkere mate als dit soort ‘sliding tackle” met het nodige geweld gepaard gaat. De disciplinaire straf zal afhangen van de daarbij gepaard gaande inzet. Bij een ‘onvoorzichtig’ en niet correcte tackle zal de scheidsrechter kunnen volstaan met alleen een directe vrije schop. Indien deze onbesuisd is zal er een gele kaart getoond moeten worden. Als de overtreding gepaard gaat met buitensporige inzet of de veiligheid van de tegenstander in gevaar wordt gebracht zal er een rode kaart worden getoond. ” De aanvullende instructies beëindigen dit onderwerp met de volgende observatie: ” In feite is een groot deel van de zogenaamde ‘sliding tackles’ strafbaar. Het aantal blessures ten gevolge van acties die ‘sliding tackles’ worden genoemd, is groot en het is de taak van de scheidsrechter op dit punt streng op te treden. ” Beide partijen hadden ieder een voetbalexpert ingeschakeld. Maar deze kwamen tot tegenovergestelde visies. De rechter oordeelde toen als volgt: Uit de hiervoor aangehaalde rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de overtreding van de spelregels – zeker wanneer die (zoals hier) gericht zijn op de veiligheid van de medespelers – een factor is bij de beoordeling van de rechtmatigheid van een actie bij een sportwedstrijd, maar dat het enkele overtreden van de spelregels de actie nog niet onrechtmatig maakt. Naar het oordeel van het hof was de actie van Y, die inderdaad een overtreding van de spelregels vormde, niet zo buitensporig dat deze viel buiten de kaders van wat deelnemers aan een voetbalwedstrijd in redelijkheid mogen verwachten. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat wie deelneemt aan een voetbalwedstrijd op amateurniveau (in de woorden van de Hoge Raad) in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede, onvoldoende doordachte handelingen of andere gedragingen waartoe het spel uitlokt kan verwachten. Bij voetbal betekent dit dat een deelnemer door een dergelijke actie geraakt kan worden. Dat in dit geval van een dergelijke actie geen sprake was, heeft Piet, op wie stelplicht en bewijslast ten aanzien van de onrechtmatigheid rusten, onvoldoende onderbouwd omdat niet vaststaat dat: – Y met twee benen vooruit op hem afsprong; – de bal niet kon spelen omdat deze per definitie onbereikbaar voor hem was zodat hij Piet wel móést raken. Dat Y schuin achter Piet zijn sliding inzette, leidde niet tot een ander oordeel. Dit omdat er niet van uit kon worden gegaan dat hij de bal vanuit deze positie niet had kunnen raken wanneer hij zijn sliding niet een fractie eerder zou hebben ingezet, dan wel beter zou hebben gericht. Dat Piet zeer ernstig letsel had opgelopen door de actie van Y maakt de actie ook niet onrechtmatig. Met andere woorden: Piet moest zelf opdraaien voor zijn schade. Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

See also:  Welke Wedstrijd Fluit Kuipers?

Hoelang ben je geschorst met een rode kaart?

Rode kaarten Na een directe rode kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst.

Wat valt onder lichte overtreding?

Misdrijf en overtreding | Actueel Filter artikelen: Column Algemeen Arbeidsrecht Handels- & Ondernemingsrecht Bouwrecht Persoon-, Familie- & Erfrecht Strafrecht Incasso Faillissementsrecht Huurrecht Alle berichten In het strafrecht wordt met betrekking tot strafbare feiten onderscheid gemaakt tussen enerzijds misdrijven en anderzijds overtredingen.

De wetgever heeft in het Wetboek van Strafrecht alle misdrijven in het tweede hoofdstuk (artikelen 92 tot en met 423 Wetboek van Strafrecht) en alle overtredingen in het derde hoofdstuk (artikelen 424 tot en met 479 Wetboek van Strafrecht) geplaatst, zodat ook daaruit een duidelijk onderscheid blijkt.

In de bijzondere wetten zoals de Opiumwet, de Wegenverkeerswet of de Wet Wapens en Munitie staat per strafbaar feit of het gaat om een overtreding of een misdrijf. In het algemeen kan worden gesteld dat overtredingen de lichte strafbare feiten zijn en misdrijven de zwaardere strafbare feiten zijn.

Voorbeelden van overtredingen zijn: lichte verkeersovertredingen (zoals door het rode licht rijden, te hard rijden, etc.), openbaar dronkenschap, wildplassen, vandalisme, het overtreden van een verbod, enzovoort. Voorbeelden van misdrijven zijn: rijden onder invloed, openlijke geweldpleging, belediging, bedreiging, valsheid in geschrifte, het kweken van hennep, diefstal, verkrachting, (zware) mishandeling, doodslag, moord, enzovoort.

Daarnaast blijkt het onderscheid tussen overtredingen en misdrijven uit de bevoegdheid van de rechter om daarvan kennis te nemen. Zo behandelt de kantonrechter of de politierechter veelal overtredingen en buigt de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank zich over misdrijven.

See also:  Wat Betekent Rode Kaart Ek?

Voorts is het onderscheid tussen overtredingen en misdrijven relevant voor uw justitiële documentatie (het zogenaamde strafblad). Voor misdrijven krijgt u een aantekening op uw justitiële documentatie vanaf het moment dat u wordt verdacht van een misdrijf en de zaak in behandeling is genomen door het Openbaar Ministerie.

Wanneer de zaak vervolgens is afgedaan, wordt de wijze van afdoening of de uitspraak vermeld op uw justitiële documentatie. Dit betekent dat ook een vrijspraak of een sepot wordt vermeld op uw justitiële documentatie, tenzij u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt (sepotcode 01).

  1. Ook een schikking met het Openbaar Ministier (de transactie) wordt op uw justitiële documentatie vermeld, zodat met een schikking een strafblad niet kan worden voorkomen.
  2. Het voorkomt uitsluitend dat de verdachte voor de rechter moet verschijnen.
  3. Voor overtredingen ligt het iets anders, nu daarvoor slechts een aantekening op uw justitiële documentatie komt vanaf het moment dat het Openbaar Ministerie een beslissing heeft genomen over de afdoening van de zaak.

Bovendien volgt in de volgende drie gevallen überhaupt geen aantekening op uw justitiële documentatie: i) er wordt een strafbeschikking opgelegd van minder dan € 100,00, ii) de zaak wordt geseponeerd zonder bijzondere voorwaarden en iii) de rechter legt een geldboete op van minder dan € 100,00.

In afwijking van voornoemde volgt voor de volgende overtredingen altijd een aantekening op uw justitie documentatie: overtredingen betreffende de openbare orde, bijstandsfraude, de Wet op de economische delicten, de Vreemdelingenwet, de Wet Wapens en Munitie, de Drank- en Horecawet, de Flora- en Faunawet, ambtsovertredingen, openbare dronkenschap, geen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor een motorrijtuig, rijden zonder geldig rijbewijs, meer dan 30 km/h te hard rijden en meer dan 25 km/h te hard varen.

See also:  Wie Kan Nederland Treffen Op Het Ek?

Ten aanzien van het verwijderen van de gegevens die op uw justitiële documentatie zijn vermeld, wordt ook een onderscheid gemaakt tussen enerzijds overtredingen en anderzijds misdrijven. Voor misdrijven wordt er onderscheid gemaakt tussen lichte misdrijven (strafbare feiten waarvoor volgens de wet een gevangenisstraf van minder dan 6 jaar kan worden gegeven), zware misdrijven (strafbare feiten waarvoor volgens de wet een gevangenisstraf van minimaal 6 jaar kan worden gegeven) en zedenmisdrijven.

Bij lichte misdrijven wordt het strafblad in principe verwijderd als er 20 jaar zijn verstreken na de einduitspraak of na het volledig voldoen van de strafbeschikking. Bij zware misdrijven wordt het strafblad in principe verwijderd als er 30 jaar zijn verstreken na de einduitspraak of na het volledig voldoen van de strafbeschikking en bij zedenmisdrijven worden de gegevens in principe pas na 80 jaar verwijderd, ongeacht of het feit verjaard is.

Justitiële gegevens van overtredingen worden in principe verwijderd na verloop van 5 jaar na de einduitspraak of na het volledig betalen van een strafbeschikking en indien er een vrijheidsstraf of taakstraf is opgelegd in principe na verloop van 10 jaar na de einduitspraak of na het volledig voldoen van een strafbeschikking.

Wat is overtreding 1ste graad?

Verkeersovertredingen van de 4de graad. – Deze overtredingen brengen de veiligheid van personen rechtstreeks en in hoge mate in gevaar. De overtredingen van de 4de graad worden gestraft met een geldboete van 40 euro tot 500 euro en met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.

Anderen aansporen om te snel te rijdenIn de verkeerde richting rijden op de autosnelwegOmkeren op een autowegSnelheidswedstrijdenEen voertuig parkeren op een overweg

Werd u gedagvaard voor de Politierechtbank? Neem dan gerust contact op met de advocaten van Wanted Law. Zij staan klaar om u te helpen!

Wat is de boete voor overtreding?

De verdachte kan maximaal 4 jaar gevangenisstraf krijgen en een geldboete van € 22.500. Gaat de verdachte voor het eerst de fout in (first offender)? Strafbaar feit bepaalt hoogte boete.

Categorie Maximale geldboete in euro’s
1e categorie € 450
2e categorie € 4.500
3e categorie € 9.000
4e categorie € 22.500

Is er een rode kaart in hockey?

Groene kaart, gele kaart en rode kaart – Tijdens hockeywedstrijden kan de scheidsrechter overtredingen bestraffen met een strafkaart. Hockey heeft er 3:

  • Een speler die een groene kaart krijgt, moet 2 speelminuten afkoelen buiten het veld. Zijn team speelt die 2 minuten met een man minder verder.2 groene kaarten aan dezelfde speler is geel tenzij de speler de kaart krijgt in de functie van aanvoerder.
  • Bij een gele kaart moet een speler ook het veld verlaten. Minimaal voor 5 minuten, of 10 minuten bij zwaardere overtredingen.2 gele kaarten aan dezelfde speler is rood tenzij de speler de kaart krijgt in de functie van aanvoerder.
  • Een rode kaart is voor een speler die een ernstige overtreding maakt. Hij moet dan definitief het veld verlaten. Dit komt nauwelijks voor bij hockey.

Welke Straf Krijg Je Als Je Commentaar Levert Op De Scheidsrechter Waarbij Je Hem Niet Beledigt

Hoelang ben je geschorst met een rode kaart?

Rode kaarten Na een directe rode kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst.