Luxembourg

Basketball Academy

Wat Verdient Een Taxichauffeur Zzp?

Wat Verdient Een Taxichauffeur Zzp
ZZP Taxichauffeur Naar schatting zijn er in Nederland ca.6.000 zelfstandige taxichauffeurs. Met name het “straattaxivervoer” is populair onder de zzp’ers. De gemiddelde opbrengst voor een taxichauffeur is moeilijk vast te stellen, maar ligt gemiddeld zo rond de € 24,- per uur.

Van deze opbrengst moeten nog wel de kosten af voor afschrijving, brandstof, onderhoud etc. Het tarief dat een zzp’er overhoudt na aftrek van kosten bedraagt gemiddeld € 16,- per uur. Als je als zzp’er wilt werken in het personenvervoer, bijvoorbeeld als taxichauffeur dan moet je een aantal bekwaamheden en vergunningen hebben.

Allereerst is het belangrijk onderscheid te maken op welke wijze je wilt gaan werken als zzp taxichauffeur. Als je jezelf wilt gaan verhuren als taxichauffeur voor een bestaande taxionderneming (met taxivergunning) dan dien je te voldoen aan de eis van vakbekwaamheid.

Hoewel er geruchten waren dat deze eisen zouden vervallen heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in september 2011 besloten om deze eis te handhaven. De vakbekwaamheid komt terug in de ondernemersvergunning taxivervoer die je moet hebben. De Taxipas die voorheen verplicht was is inmiddels vervallen en vervangen door enkele andere eisen: Taxichauffeurs moeten beschikken over een getuigschrift zoals het door de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen afgegeven Chauffeursdiploma CCV Taxi Volledig, voor het verrichten van taxivervoer.

Voor mensen met oudere diploma’s gelden enkele vrijstellingen. Zie ook Je moet een verklaring van goed gedrag hebben. Een taxichauffeur die een VOG aanvraagt (kosten; € 33,85), wordt onder andere gecontroleerd op eventuele verkeersovertredingen. Is hij veroordeeld geweest voor rijden onder invloed dan kan hij een risico vormen voor de verkeersveiligheid.

Wat verdient een taxichauffeur netto?

Wat verdient een Taxichauffeur? – Een Taxichauffeur zal gemiddeld tussen de €1400 en €2325 per maand verdienen. De arbeidsvoorwaarden die hieraan verbonden zijn, zijn afhankelijk van het bedrijf waarvoor men werkt.

Hoeveel verdient een taxichauffeur per dag?

Gemiddeld basissalaris Het gemiddelde salaris voor a taxichauffeur (m/v) is € 14,10 per uur in Nederland.1k salarissen doorgegeven, bijgewerkt om 8 april 2023.

Hoeveel moet je verdienen als ZZP er?

Hoeveel verdienen zzp’ers en hoeveel vermogen hebben ze? Wat Verdient Een Taxichauffeur Zzp Zzp’ers verdienen gemiddeld minder met hun werk als zelfstandige dan zmp’ers. Het van een zzp’er (voor wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is) bedroeg in 2020 gemiddeld 39,5 duiz end euro. Voor zmp’ers lag dit op 61,9 d uizend euro. Het doorsnee of mediane inkomen als zelfstandige komt voor beide groepen lager uit, respectievelijk 29,0 duiz end en 50,2 duize nd euro.

Dat voor beide groepen het gemiddelde en mediane inkomen relatief ver uit elkaar liggen, geeft aan dat er ook grote verschillen zijn binnen de groepen zzp’ers en zmp’ers in het inkomen dat ze verdienen met hun werk als zelfstandige. Dit blijkt uit cijfers over inkomen en vermogen van zelfstandigen in 2020.

De hoogte van het jaarinkomen hangt met veel factoren samen. Zo is de bedrijfstak van belang. Zzp’ers in de financiële dienstverlening verdienen het meest, het mediane inkomen ligt hier op 63,0 duize nd euro. Daarna volgen de bedrijfstak verhuur van en handel in onroerend goed en de informatie en communicatie.

Het minst verdienen zzp’ers in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie, de horeca en de overige dienstverlening. In deze bedrijfstakken is het mediane jaarinkomen als zelfstandige lager dan 15 duizend euro. Naast het soort werk spelen ook factoren mee als het aantal gewerkte uren, ervaring en het beroepsniveau.

Het runnen van een bedrijf als zelfstandige vergt veelal investering van kapitaal, ofwel, Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van landbouwgrond of het inkopen van voorraden voor een winkel. Met het inkomen dat men verdient, kan men het vermogen ook verder uitbouwen.

 1. Zzp’ers beschikken over een mediaan bedrijfsvermogen van 27,2 duiz end euro.
 2. Voor zmp’ers ligt dit op 111,6 duiz end euro.
 3. Evenals bij het inkomen dat zelfstandigen verdienen zijn er ook hier grote verschillen tussen bedrijfstakken.
 4. Het grootste bedrijfsvermogen hebben zzp’ers in de landbouw.
 5. Het mediane vermogen is hier 452,3 duiz end euro.
See also:  Wat Verdient Een Piloot Bij Emirates?

Het kleinste bedrijfsvermogen is er vooral bij zzp’ers in dienstverlenende bedrijfstakken waar kapitaalinvesteringen minder noodzakelijk zijn, zoals het onderwijs, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening. Het mediane bedrijfsvermogen van zzp’ers bedraagt hier minder dan 13 duize nd euro.

Link StatLine –

: Hoeveel verdienen zzp’ers en hoeveel vermogen hebben ze?

Hoeveel belasting betaal je als taxichauffeur?

9% btw op taxiritten – Over een taxirit betaal je 9% btw. Dat is evenveel als andere soorten personenvervoer, zoals het openbaar vervoer en vervoer per boot. Ook varianten op de taxi, zoals de motortaxi, tuktuk en fietstaxi zijn belast met 9% btw. Maak je gebruik van een privéchauffeur? Dan moet je wel het hoge btw-tarief van 21% betalen.

Hoeveel verdien je met een taxi bedrijf?

Check je salaris! –

Minimum en maximum salaris voor Chauffeurs van auto’s, taxi’s en bestelwagens – van € 1.345 tot € 3.016 per maand – 2023. Het aanvangssalaris van een Chauffeurs van auto’s, taxi’s en bestelwagens bedraag meestal tussen de € 1.345 en € 2.032 bruto per maand. Na een dienstverband van 5 jaar bedraagt het salaris tussen de € 1.619 en € 2.351 per maand bij een werkweek van 38 uur.

Hoeveel uur werkt een taxichauffeur?

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs De overheid heeft nieuwe rij- en rusttijden bepaald voor Nederlandse taxichauffeurs. De definitieve nieuwe regeling is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Er is onderscheid gemaakt tussen loondienstchauffeurs en zzp-taxichauffeurs. Wat Verdient Een Taxichauffeur Zzp

 • ARTIKEL I
 • Het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt als volgt gewijzigd:
 • A

In artikel 2.3:2, eerste lid, wordt «onder b tot en met i,» vervangen door: onder a bis tot en met i,. B Artikel 2.5:1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid wordt na «bestuurder» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,.

 1. 2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:
 2. 3. De werknemer die taxivervoer verricht, heeft:
 3. a. in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren; en

b. in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uren.4. Van het derde lid kan, met inachtneming van het vijfde lid, slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.5.

De werkgever organiseert de werkzaamheden zodanig, dat de werknemer die taxivervoer verricht: a. in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren heeft, welke rusttijd tweemaal in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren; en b.

in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren een rusttijd van 72 uren heeft, welke mag worden gesplitst in perioden van ten minste 24 uren. C In artikel 2.5:3 wordt na «bestuurder» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,. D Artikel 2.5:4 wordt als volgt gewijzigd: 1.

 • 2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
 • 3. De werknemer die taxivervoer verricht, verricht:
 • a. ten hoogste 52 maal in elke periode van 16 achtereenvolgende weken en 140 maal in elke periode van 52 achtereenvolgende weken arbeid in nachtdienst; of
See also:  Wat Verdient Een Editor?

b. ten hoogste 38 uren in elke periode van 2 achtereenvolgende weken arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur.4. Van het derde lid kan slechts bij collectieve regeling en nadat de werknemer daarmee heeft ingestemd, worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.

 1. 2. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
 2. 4. De werknemer die taxivervoer verricht, verricht ten hoogste:
 3. a.60 uren arbeid per week;
 4. b.12 uren arbeid per dienst; en

c. gemiddeld 48 uren arbeid per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken.

 • 3. De eerste volzin van het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:
 • Van het derde en vierde lid kan met inachtneming van het zesde lid slechts bij collectieve regeling worden afgeweken.
 • G
 • Artikel 2.5:9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift boven artikel 2.5:9 komt te luiden: Beschikbaarheid 2. Na de aanduiding «2.5:9» vervalt «arbeidstijd». H Artikel 8:1 wordt als volgt gewijzigd: 1. «2.5:1, tweede lid» wordt vervangen door: 2.5:1, tweede en vijfde lid.2. «2.5:7, vijfde lid» wordt vervangen door: 2.5:7, zesde lid.

 1. I
 2. In de artikelen 8:2 en 8:3A wordt «beboetbaar feit» vervangen door: overtreding.
 3. ARTIKEL II

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van 2 maart 2015.

Hoeveel procent pakt Uber taxi?

Dat levert, na aftrek van de 25 procent commissie die Uber voor elk ritje toucheert en btw, een omzet op van 493,65 euro.

Hoeveel verdiend een taxichauffeur per uur?

Salaris Tarief Jaar Maand Tweewekelijkse Week Dag Uur Hoeveel verdient een Taxichauffeur in Nederland? Gebaseerd op 275 salarissen Het gemiddelde taxichauffeur salaris in Nederland is € 24.980 per jaar of € 12,81 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 22.835 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 26.736 per jaar. Wat Verdient Een Taxichauffeur Zzp

Hoe wordt een taxichauffeur betaald?

Lonen – Een taxichauffeur wordt betaald onder de vorm van een percentage op de bruto-ontvangsten, vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,8659. Dit percentage bedraagt :

 • 36 % indien het maximumtarief van toepassing is (recette x 0,8659 x 36%)
 • 35 % indien het maximumtarief niet van toepassing is (recette x 0,8659 x 35%)

Dit percentage wordt met 3% verminderd indien in functie van een ondernemingsakkoord een bijkomende rustdag wordt verleend telkens een chauffeur 30 dagen gewerkt heeft.

Hoeveel uur mag een ZZP taxichauffeur werken per dag?

Regels arbeids- en rusttijden voor het taxivervoer 10 uur aaneengesloten per 24 uur. verkort: 8 uur aaneengesloten (maximaal 2x in iedere periode van 14×24 uur)

Wat verdient gemiddeld een taxi chauffeur?

Salaris Tarief Jaar Maand Tweewekelijkse Week Dag Uur Hoeveel verdient een Taxichauffeur in Nederland? Gebaseerd op 275 salarissen Het gemiddelde taxichauffeur salaris in Nederland is € 24.980 per jaar of € 12,81 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 22.835 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 26.736 per jaar. Wat Verdient Een Taxichauffeur Zzp

Hoeveel verdiend een taxichauffeur per maand?

Check je salaris! –

Minimum en maximum salaris voor Chauffeurs van auto’s, taxi’s en bestelwagens – van € 1.345 tot € 3.016 per maand – 2023. Het aanvangssalaris van een Chauffeurs van auto’s, taxi’s en bestelwagens bedraag meestal tussen de € 1.345 en € 2.032 bruto per maand. Na een dienstverband van 5 jaar bedraagt het salaris tussen de € 1.619 en € 2.351 per maand bij een werkweek van 38 uur.

See also:  Wat Verdient Een Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker?

Hoeveel uur werkt een taxichauffeur?

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs De overheid heeft nieuwe rij- en rusttijden bepaald voor Nederlandse taxichauffeurs. De definitieve nieuwe regeling is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Er is onderscheid gemaakt tussen loondienstchauffeurs en zzp-taxichauffeurs. Wat Verdient Een Taxichauffeur Zzp

 • ARTIKEL I
 • Het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt als volgt gewijzigd:
 • A

In artikel 2.3:2, eerste lid, wordt «onder b tot en met i,» vervangen door: onder a bis tot en met i,. B Artikel 2.5:1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid wordt na «bestuurder» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,.

 1. 2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:
 2. 3. De werknemer die taxivervoer verricht, heeft:
 3. a. in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren; en

b. in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uren.4. Van het derde lid kan, met inachtneming van het vijfde lid, slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.5.

 • De werkgever organiseert de werkzaamheden zodanig, dat de werknemer die taxivervoer verricht: a.
 • In elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren heeft, welke rusttijd tweemaal in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren; en b.

in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren een rusttijd van 72 uren heeft, welke mag worden gesplitst in perioden van ten minste 24 uren. C In artikel 2.5:3 wordt na «bestuurder» ingevoegd: die vervoer anders dan taxivervoer verricht,. D Artikel 2.5:4 wordt als volgt gewijzigd: 1.

 • 2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
 • 3. De werknemer die taxivervoer verricht, verricht:
 • a. ten hoogste 52 maal in elke periode van 16 achtereenvolgende weken en 140 maal in elke periode van 52 achtereenvolgende weken arbeid in nachtdienst; of

b. ten hoogste 38 uren in elke periode van 2 achtereenvolgende weken arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur.4. Van het derde lid kan slechts bij collectieve regeling en nadat de werknemer daarmee heeft ingestemd, worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.

 1. 2. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
 2. 4. De werknemer die taxivervoer verricht, verricht ten hoogste:
 3. a.60 uren arbeid per week;
 4. b.12 uren arbeid per dienst; en

c. gemiddeld 48 uren arbeid per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken.

 • 3. De eerste volzin van het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:
 • Van het derde en vierde lid kan met inachtneming van het zesde lid slechts bij collectieve regeling worden afgeweken.
 • G
 • Artikel 2.5:9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift boven artikel 2.5:9 komt te luiden: Beschikbaarheid 2. Na de aanduiding «2.5:9» vervalt «arbeidstijd». H Artikel 8:1 wordt als volgt gewijzigd: 1. «2.5:1, tweede lid» wordt vervangen door: 2.5:1, tweede en vijfde lid.2. «2.5:7, vijfde lid» wordt vervangen door: 2.5:7, zesde lid.

 1. I
 2. In de artikelen 8:2 en 8:3A wordt «beboetbaar feit» vervangen door: overtreding.
 3. ARTIKEL II

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van 2 maart 2015.