Luxembourg

Basketball Academy

Hoeveel Kinderbijslag 10e Kind?

Hoeveel Kinderbijslag 10e Kind
Hoe hoog is de Nederlandse kinderbijslag? – Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Voor kinderen tot en met 5 jaar krijgt u € 269,76 per kwartaal. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is het € 327,56 per kwartaal. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u € 385,37 per kwartaal.

Tweemaal Nederlandse kinderbijslag voor een gehandicapt kind Tweemaal Nederlandse kinderbijslag voor een uitwonend kind

Hoeveel kinderbijslag 10e kind Belgie?

Kinderen vanaf 18 tot 25 jaar – Elk kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd heeft vanaf 18 jaar tot en met de maand waarin het 25 wordt, onder bepaalde voorwaarden recht op het Groeipakket: Secundair onderwijs

 • Uw kind volgt voltijds secundair onderwijs, onderwijs met een beperkt leerplan, of een ondernemersopleiding.
 • Uw kind volgt een voltijdse dagopleiding binnen het volwassenenonderwijs: een officieel erkend ondernemerschapstraject dat minimaal 17 lesuren per week telt (bijvoorbeeld bij ). Wie een voltijdse dagopleiding volgt, kan, mits naleving van de voorwaarden, fiscaal ten laste blijven van de ouders en het recht op het groeipakket (voormalige kinderbijslag) behouden.
 • Uw kind volgt een van de types van het deeltijds secundair onderwijs, of een erkende opleiding aan een centrum voor alternerend onderwijs.
 • Uw kind volgt buitengewoon onderwijs.

Hoger onderwijs

 • Uw kind is ingeschreven volgens de bachelor-masterstructuur (BAMA) in één of meer instellingen voor hoger onderwijs, volgt daarin een of meerdere opleidingen, en is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten.
 • Uw kind werkt aan een eindverhandeling hoger onderwijs.
 • Uw kind volgt een doctoraatsopleiding voor minstens 27 studiepunten (studiepunten voor de redactie van een doctoraatsverhandeling tellen niet mee).
 • Uw kind volgt volwassenenonderwijs (het vroegere onderwijs voor sociale promotie) voor minstens 27 studiepunten (specifieke lerarenopleiding) of 13 uur per week (hoger beroepsonderwijs).

Schoolverlater

Uw kind is gestopt met studeren. Als schoolverlater heeft uw kind nog maximaal 12 maanden recht op een Groeipakket.

Opgelet: Schoolverlaters en studerende kinderen verliezen hun recht op kinderbijslag als ze of een sociale uitkering ontvangen. Een kind dat ouder is dan achttien en deelneemt aan de examens van de Examencommissie heeft in principe geen recht meer op het Groeipakket.

 1. U kunt het Groeipakket aanvragen bij één van de,
 2. U kunt zelf kiezen bij welke uitbetaler u het Groeipakket aanvraagt.
 3. Veranderen van uitbetaler kan na één jaar aansluiting.
 4. Iest u voor een nieuwe uitbetaler, dan geldt die keuze voor alle kinderen in uw gezin.
 5. Het Groeipakket is een op maat van het kind.

Het maandelijkse is 173,20 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit de oude kinderbijslag (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar). U vindt de uitbetaler van het Groeipakket terug

 • op uw rekeninguittreksels bij de maandelijkse storting. De storting van de kinderbijslag gebeurt rond de 8ste van elke maand.
 • door aan te melden op met eID, Itsme, sms of mobiele app. U vindt uw uitbetaler terug onder het thema “U en uw gezin”, onder Uw gegevens, Groeipakket.
 • door het na te vragen bij het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) op het nummer 02 897 10 60 (elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur) of via,

Raadpleeg de, Hebt u een klacht over het nieuwe Groeipakket of bent u het niet eens met de nieuwe regelgeving voor de kinderbijslag?Dan kunt u uw klacht sturen naar, Hebt u een klacht over uw uitbetaler van het Groeipakket (vroegere kinderbijslagfonds)?

 1. Probeer het probleem eerst zelf op te lossen met uw uitbetaler.
 2. Lukt dit niet, dan kunt u via e-mail een klacht richten aan (Agentschap Uitbetaling Groeipakket). Vermeld ‘klacht’ in het onderwerp van uw e-mail.
 3. Of neem telefonisch contact op met het agentschap op 02 897 10 60.

Iedere uitbetaler betaalt dezelfde bedragen uit. Ze kunnen zich wel van elkaar onderscheiden door eigen accenten te leggen in de dienstverlening die ze aan hun klanten aanbieden, zoals de kwaliteit van hun informatie, de snelheid waarmee ze vragen beantwoorden of de,

Kinderen geboren voor 2019 Zijn uw kinderen geboren voor 2019 en verandert er niets in uw gezinssituatie? Dan ontvangt de persoon die voordien de kinderbijslag kreeg ook de basisbedragen en de toeslagen.Let op: ook de schooltoeslag (vervanging van de schooltoelage) zal uitbetaald worden aan de persoon die de basisbedragen van het Groeipakket krijgt.

Kinderen geboren vanaf 2019 of bij wijziging in de gezinssituatie U kiest samen met uw (ex-)partner op welke rekening de basisbedragen en toeslagen van het Groeipakket worden gestort. Bij onenigheid kiest de jongste. Maakt u geen keuze dan ontvangt de jongste partner de basisbedragen en toeslagen.

Heeft ieder kind recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag – Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18 jaar en is onafhankelijk van je inkomen. Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar.

Hoeveel is dubbele kinderbijslag 2023?

Thuiswonend kind – U komt in aanmerking voor dubbele kinderbijslag voor een thuiswonend kind als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Uw kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18 jaar.Uw kind woont bij u voor ten minste 4 dagen per week en staat ook bij u ingeschreven.Uw kind heeft intensieve zorg nodig, waardoor uw taak als ouders ‘in ernstige mate wordt verzwaard’.

U vraagt dubbele kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVb). De SVb schakelt vervolgens het CIZ in voor een beoordeling. Daarvoor hanteert het CIZ een systeem van tien criteria waarop uw kind zorg nodig heeft. Die criteria gaan niet alleen over lichamelijke zorg, maar bijvoorbeeld ook over het gedrag van uw kind en over de zelfredzaamheid binnenshuis en buitenshuis.

See also:  0 8 Fte Hoeveel Uur?

Hoe ouder het kind, hoe zelfstandiger het zou moeten zijn en hoe minder zorg u zou hoeven geven. De Sociale Verzekeringsbank keert de kinderbijslag uit. Het bedrag wordt aan het einde van elk kwartaal automatisch op uw rekening overgemaakt. De kinderbijslag is belastingvrij. Er zijn geen inkomensgrenzen.

Extra bedrag Soms komt u in aanmerking voor een extra bedrag aan kinderbijslag, dus nog bovenop de dubbele kinderbijslag. Dat is zo als u (1) het hele jaar 2023 dubbele kinderbijslag hebt gekregen voor uw kind, omdat het intensieve zorg nodig heeft én u (2) alleenstaande ouder bent of fiscale partners en het inkomen van éé n van u beiden is lager dan € 5.547 bruto per jaar (in 2023).

Wat krijgt elk kind?

Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van € 173,20. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.

Hoeveel kinderbijslag 6e kind?

Hoe hoog is de Nederlandse kinderbijslag? – Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Voor kinderen tot en met 5 jaar krijgt u € 269,76 per kwartaal. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is het € 327,56 per kwartaal. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u € 385,37 per kwartaal.

Tweemaal Nederlandse kinderbijslag voor een gehandicapt kind Tweemaal Nederlandse kinderbijslag voor een uitwonend kind

Wat is de Eenoudertoeslag?

De eenoudertoeslag is een extra bijdrage bovenop de reguliere studiefinanciering en is beschikbaar voor alleenstaande ouders die een studie/opleiding volgen. De eenoudertoeslag is een toeslag die niet door de belastingdienst wordt uitgekeerd, maar door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Hoeveel is 5 kinderbijslag?

Schoolbonus
0-4 jaar € 21,65
5-11 jaar € 37,88
12-17 jaar € 54,12
18-25 jaar € 64,94

Hoeveel meer kinderbijslag?

Ouders ontvangen vanaf 1 oktober per kwartaal zo’n € 20 extra voor ieder kind. De kinderbijslag wordt jaarlijks in januari en juli verhoogd op basis van de gemiddelde prijsontwikkeling (inflatie).

Hoeveel is de dubbele kinderbijslag?

Hoe hoog is het extra bedrag – De extra kinderbijslag is een vast bedrag van € 2.298,28 per jaar. U krijgt dit bedrag 1 keer. Ook als er meer kinderen zijn die extra zorg nodig hebben.

Hoeveel geld krijg je als je een gehandicapt kind hebt?

Bedragen toeslag op de kinderbijslag voor een kind met een beperking of handicap

Aantal punten Bedrag
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 504,99
12 – 14 punten over de drie pijlers € 504,99
15 – 17 punten over de drie pijlers € 574,21
18 – 20 punten over de drie pijlers € 615,23

Hoeveel kinderbijslag krijg je per kind in Belgie?

Toeslag op de kinderbijslag

Jaarlijks belastbaar < € 36.722,61 1 kind 2 kinderen
Eenoudergezin
0 – 11 jaar € 46,87 € 93,74
12 – 24 jaar € 58,59 € 105,45
Tweeoudergezin

Heeft Spanje ook kinderbijslag?

Familiewet moet voor meer gelijkheid en minder armoede zorgen in spanje © El País Unidas Podemos-minister Ione Belarra van voornoemd ministerie kondigde woensdag het voorstel aan om het huidige ouderschapsverlof van 16 weken te verlengen naar 6 maanden. De nieuwe wet moet ook meer sociale zekerheid bieden aan gezinnen binnen de LGTBI-gemeenschap en de gezinnen met de laagste inkomens.

 • Over het voorstel moet nog met coalitiepartner PSOE worden onderhandeld.
 • Voor het ministerie van Sociale Rechten is het verlengde ouderschapsverlof een fundamenteel item in de begroting voor 2022.
 • Belarra is er vooralsnog van overtuigd dat het voorgestelde verlengde zorgverlof unaniem zal worden aangenomen.

Progressief verlofbeleid Sinds twee jaar voert Spanje al wijzigingen door op het gebied van ouderschapsverlof. Vanaf 1 januari dit jaar mogen niet alleen moeders, maar ook vaders 16 weken volledig uitbetaald ouderschapverlof opnemen. In 2019 ging dit al van 5 naar 8 weken en in 2020 werd dit verlengd tot 12 weken.

Vanaf dit jaar is dus het recht op ouderschapsverlof voor vrouwen en mannen gelijk, en mag bij de geboorte van een tweeling twee weken extra worden opgenomen. Algemene kinderbijslag Een ander belangrijke wetswijziging die het ministerie van Sociale Rechten wil doorvoeren is een universele kinderbijslag voor Spaanse gezinnen.

“Wij denken dat dit de enige manier is om het huidige aantal kinderen dat in armoede opgroeit in Spanje omlaag te brengen. Het verschil met de gezinstoeslagen die er nu al zijn, is dat deze premie universeel en onafhankelijk is van het gezinsinkomen. Het is een premie waar alle kinderen in ons land recht op hebben”, zei de minister.

 1. Volgens de staatssecretaris volgt het ministerie hiermee een aanbeveling op van de Europese Commissie die ervoor pleit alle gezinnen financieel te steunen bij de opvoeding van hun kinderen.
 2. Nu genieten Spaanse gezinnen met kinderen alleen bepaalde belastingvoordelen, maar daarvan kunnen de gezinnen met de allerlaagste inkomens niet meeprofiteren.

Tot voor kort konden deze nog een kinderbijslag aanvragen, maar die is nu opgenomen in het zogeheten minimum vitaal inkomen. Kortom: Spanje kent geen algemene kinderbijslag zoals de meeste andere EU-lidstaten deze wel kennen.2 miljoen kinderen groeien op in armoede Volgens gegevens van het ministerie van Sociale Rechten investeert Spanje momenteel een procentpunt van het bruto binnenlands product minder aan gezinnen dan het Europese gemiddelde.

Concreet gaat dat jaarlijks om 11 miljard euro, terwijl Spanje in Europa op nummer drie staat als het gaat om het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Met name kinderen uit eenoudergezinnen hebben een verhoogd risico op armoede (46 procent meer). In Spanje groeien momenteel meer dan 2 miljoen kinderen op in een gezin dat onder de armoedegrens leeft.

: Familiewet moet voor meer gelijkheid en minder armoede zorgen in spanje

See also:  Hoeveel Uur Is Parttime?

Hoe hoog is de kinderbijslag in Frankrijk?

Waarom Frankrijk beter is voor uw kinderen en hun opvoeding De afgelopen tien jaar lijken de verschillen tussen opgroeiende kinderen in Nederland en Frankrijk groter te zijn geworden. Excessen als coma-zuipen door pubers komen hier niet voor en indrinken in een garagebox al helemaal niet.

En als je al 16 of 17 jarige uit gaat, dan ga je meestal met je vrienden een pizza eten want een bar of club kom je niet in. Dat is goed nieuws voor gezinnen die overwegen om in (Zuid) Frankrijk te wonen. Want u kunt werkende volwassene wel met hart en verstand beredeneren om aan de Côte d’Azur te gaan wonen maar wat als u een gezin hebt; wacht u dan tot iedereen het huis uit is? Of wacht u tot het moment dat u met pensioen gaat? Dat laatste kan nog wel even duren; de pensioenleeftijd wordt sowieso steeds later, dus is het beter om vandaag al te beginnen om het leven extra leuk te maken.

Waarom Frankrijk beter is voor uw kinderen en hun opvoeding Wij zijn er van overtuigd dat het juist goed is om de kinderen mee te nemen naar Frankrijk. Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes houden toch wel contact via Facebook en komen juist graag in de schoolvakantie op bezoek.

Misschien moet u juist voor de toekomst van uw kinderen kiezen om te verhuizen naar Zuid Frankrijk! Hier geniet iedereen vrijwel iedere dag van de zon, het gezonde eten, de schone berglucht en natuurlijk de azuurblauwe Middellandse zee. Ouders die overwegen of graag de stap willen maken om te gaan wonen in Zuid-Frankrijk, vinden hier een aantal kindvriendelijke argumenten.

10 MANIEREN OM STIEKEM TE ETEN IN DE KLAS!

Kinderen blijven langer kind Anders dan in Nederland kent Zuid-Frankrijk het begrip ‘sleutel-kinderen’ nauwelijks. De opvoeding is veel gecontroleerder, kinderen worden naar school gebracht en gehaald en als ze op 16-17 jarige leeftijd voor het eerst op stap mogen, weten de ouders altijd precies waar ze uithangen en met wie.

Ouders bellen elkaar op om te verzekeren dat kinderen niet doelloos op straat hangen met een illegaal gekochte fles rum om te ontdekken wat coma-zuipen is, maar staan op een natuurlijke manier onder constant toezicht zijn van de ouder. Dat ervaren de kinderen als natuurlijk omdat iedereen zo wordt opgevoed.

Het geeft de ouders in ieder geval rust. Hoge kwaliteit eten op school Op alle openbare lagere scholen is een goede kantine aanwezig waar dagelijks een driegangen lunch wordt aangeboden. Iedere school koopt vooral biologische groenten en eieren van de lokale boeren, zodat iedereen er wat aan heeft.

 • Onder toeziend oog van de juf en meesters leren ze al op jonge leeftijd alle soorten groenten te eten, hoe je met mes en vork eet en dat blauwe schimmelkaas een gezond dessert is.
 • Sporten is belangrijk Op Nederlandse scholen worden kinderen steeds dikker door de zelf meegebrachte boterhammen met hagelslag, gevulde koeken en zoete ‘energy’ drankjes.

Er wordt op school ook te weinig bewogen; de sportlessen onder schooltijd zijn of wegbezuinigd of minimaal aanwezig. In Frankrijk daarentegen wordt gemiddeld 4 uur per week gesport en kinderen kunnen voor een habbekrats met steun van de gemeente na schooltijd lid worden van een sportclub.

 1. Voor nog geen honderd euro zijn ze een vol jaar lid van de lokale voetbalclub, de hockeyvereniging, schoonzwemmen, atletiek en ga zo maar door.
 2. Veel scholen sturen de kinderen ieder jaar bovendien een week op zeilkamp of ski-kamp.
 3. Deze kosten worden volledig door de gemeente betaald.
 4. Normale schooltijden en huiswerk hulp De basisschool begint om 08.30 en gaat uit om 16.30.

Dat geeft de ouders de kans om op normale tijden te werken en de kinderen aan het einde van de dag zelf weer op te halen. Kinderen hangen daardoor nooit doelloos op straat of zitten eenzaam voor de televisie. Het is ook mogelijk dat de kinderen een uurtje nablijven, in de zg huiswerk klas.

 • Eenmaal thuis is er voldoende tijd om nog even lekker buiten spelen, naar het strand te gaan, daarna douchen, eten en op tijd naar bed.
 • Dat het hier vrijwel altijd mooi weer is, helpt natuurlijk ook mee aan de actieve gezondheid van de kinderen.
 • Internationale opvoeding Kinderen in Zuid-Frankrijk worden internationaal opgevoed; dat is zonder meer een grote verandering met vroeger.

Waar veel leeftijdsgenootjes in grote steden als Amsterdam ‘Nieuw Nederlands’ met Marokkaans accent zijn gaan praten, leren kinderen in Zuid-Frankrijk standaard Frans en Engels en krijgen ze naar keuze extra Italiaans of Spaans. Al vanaf zes jaar wordt iedere dag Engelse les gegeven en wordt de extra gekozen taal steeds frequenter aan het lespakket toegevoegd.

Kinderbijslag is hoger In Frankrijk geldt: hoe meer kinderen er in het gezin aanwezig zijn (zowel eigen als stiefkinderen) des te minder belasting wordt er betaald. Daarbij is de kinderbijslag hoger dan in Nederland. Buitenlanders die permanent in Frankrijk wonen kunnen gewoon aanspraak maken op kinderbijslag: de ‘allocations familiales’.

De regeling geldt voor iedereen met een gezin van ten minste twee kinderen onder de 11 jaar of, als zij studeren, tot 21 jaar. In de overzeese gebiedsdelen wordt al bij één kind de bijslag uitgekeerd. De betalingen geschieden maandelijks. De ‘gewone’ kinderbijslag is ca € 125 netto per maand voor twee, ca € 300 voor drie, ca € 450 voor vier kinderen en ca € 160 voor elk kind meer.

See also:  Hoeveel Gaat De Wia Omhoog In 2023?

Hoeveel bedraagt kindergeld in 2023?

Wat is er veranderd in 2022? –

Een extra toeslag van € 100, per kind, voor kinderen met recht op een sociale toeslag voor de maand november 2022, Wanneer werd dit uitbetaald? Vanaf 28 november 2022 werd deze betaling uitgevoerd. De bedragen die in september met 1% werden verhoogd, zowel het nieuwe basisbedrag (€ 171,49) als de oude basisbedragen voor het jongste (€ 98,71) en tweede jongste kind (€ 182,64), zijn in december 2022, uitbetaald rond 8 januari 2023, met 1% extra gestegen. Deze bedragen zullen opnieuw met 2% verhogen in september 2023. Let op: het oude basisbedrag voor de andere kinderen (€ 259,49) en de oude leeftijdsbijslagen op 6, 12 en 18 jaar worden niet geïndexeerd tot augustus 2025. De bedragen van de sociale toeslagen (zowel de oude als de nieuwe bedragen) werden vanaf december 2022 (betaalbaar begin januari 2023) worden verhoogd met € 15.

Wil je geen enkel duwtje in de rug missen? Houd dan zeker onze administratieve rubriek in de gaten! Heb je het graag wat luchtiger? Neem dan een kijkje naar de Parentia-blog !

Hoeveel kinderbijslag Kidslife?

Bedragen van het Groeipakket – Het maandelijkse basisbedrag bedraagt 173,20 Euro voor elk kind geboren vanaf 01/01/2019. in de meeste situaties blijven kinderen geboren vóór 2019 hetzelfde maandelijks bedrag ontvangen als vroeger. Hier ontvangt het jongste kind 99,70 Euro, het 2de jongste kind 184,47 Euro en de oudste kinderen 259,49 Euro. Onze klanten geven ons een score van 4 op 5. We zorgen elke maand voor een stipte en correcte uitbetaling aan meer dan 400 000 kinderen in België Onze KidsLife-adviseurs in jouw buurt zijn makkelijk bereikbaar, ook over de middag kun je telefonisch contact opnemen. En via My KidsLife is jouw dossier 24u/24u online beschikbaar.

An ik tijdelijke werkloosheid aanvragen? Waarom moet ik kiezen voor een Kinderbijslagfonds? Als (toekomstige) ouder kan je zelf je Kinderbijslagfonds kiezen. Dit is dus niet afhankelijk van je werkgever, jouw ouders of mutualiteit. Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket dan kan je deze keuze maken als je een aanvraag indient.

Bekijk waarom kiezen voor KidsLife als Kinderbijslagfonds een goed idee is. Ontvang je al Kinderbijslag of Groeipakket? Dan heb je al een Kinderbijslagfonds of uitbetaler. Is deze uitbetaler toevallig KidsLife? Dan zit je goed! Ontvang je het maandelijks bedrag niet van KidsLife, dan kan je vragen om,

 1. Overstappen is makkelijk en snel, zonder onderbreking van de betaling.
 2. Ben je zwanger? Proficiat alvast.
 3. Heb je nog geen kinderen, dan is het nu de moment om een Kinderbijslagfonds te kiezen.
 4. We maken het je makkelijk! Het Startbedrag en Groeipakket aanvragen tijdens zwangerschap doe je snel,
 5. Wat is het verschil tussen een online aanvraag of een papieren aanvraag? Er is geen verschil tussen een online aanvraag of papieren aanvraag.

In beide situaties gaat jouw KidsLife-adviseur aan de slag om jouw aanvraag zo snel mogelijk te verwerken. Een papieren aanvraag die per post wordt bezorgd heeft natuurlijk wel een tragere verwerkingstijd dan een online aanvraag door de distributie van de post.

Een online aanvraag is niet alleen snel maar ook ecologisch en makkelijk voor jezelf. En je spaart er een postzegel mee uit, dus goed voor je portemonnee. Waarom moet ik mijn online aanvraag handtekenen? Doe je een aanvraag of ? Dan vragen wij de aanvraag te ondertekenen, ook online. Zo kunnen wij jouw identiteit bevestigen.

Het is ook belangrijk voor jouw eigen veiligheid, zo zorgen we er namelijk voor dat niemand een aanvraag kan indienen in jouw naam. De handtekening kan je plaatsen met je vinger (op je smartphone) of via je muis op je computer. Het is net zoals je tekent voor een postpakketje.

 1. Maatschappelijke zetel:
 2. KidsLife Vlaanderen Sint-Clarastraat 48bis
 3. 8000 Brugge

KidsLife Brussel Rue des Ursulines 2 : Groeipakket | KidsLife

Is het huis van het kind gratis?

Is er een Huis van het Kind in jouw gemeente? – Kijk daarvoor op de pagina van huizenvanhetkind.be, TIP: om de provincie aan te duiden, hang je best met de muis boven ‘Mijn huis van het kind’. In het rolmenu kan je dan jouw provincie aanduiden. Ook al voelt het soms zo, je staat er niet alleen voor.

Hoeveel kinderbijslag krijg je per kind in Belgie?

Benieuwd naar hoeveel kinderbijslag je per maand krijgt? Vanaf 2020 is er een nieuwe wetgeving van toepassing voor de bedragen van de kinderbijslag in Brussel. Schoolpremie.

0-2 jaar € 23,43
6 – 11 jaar € 35,15
12 – 17 jaar € 58,59
18 – 24 jaar (geen hoger onderwijs) € 58,59
18 – 24 jaar (hoger onderwijs) € 93,74

Wat is de kinderbijslag in Belgie?

Elk kind dat zijn verblijfplaats in België heeft, heeft recht op kinderbijslag.

Hoeveel kindergeld voor 4 Belgie?

Schoolbonus
0-4 jaar € 21,65
5-11 jaar € 37,88
12-17 jaar € 54,12
18-25 jaar € 64,94

Hoeveel is kindergeld in Belgie 2023?

Het maandelijkse basisbedrag van 171 euro wordt in 2022 en 2023 telkens met 2% verhoogd (in plaats van 1% momenteel).