Luxembourg

Basketball Academy

0 6 Fte Hoeveel Uur?

0 6 Fte Hoeveel Uur
Fte betekent fulltime-equivalent, Het is het officiële meetmiddel waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 38 uur – een functie van 0,6 x 38 = 22,8 uur.

Hoeveel uur is 0 5 fte in het onderwijs?

Hoeveel uur is 0.5 fte? – Hoeveel lesuren is 0 5 fte? – Hoeveel uur is 0 5 fte in het onderwijs? Traditioneel was een volledige werkweek 40 uur (5 dagen van 8 uur). In dat geval is 0,5 fte dus gelijk aan 20 uur per week.

Wat is 0 6 WTF?

Wat betekent de afkorting ‘wtf’ op mijn loonstrook? – De vermelding ‘wtf’ op uw loonstrook staat voor ‘werktijdfactor’. Een werktijdfactor 1 betekent dat u fulltime werkt. Een wtf van 0,6 wil zeggen dat u 60 procent werkt. Deel dit bericht

Hoeveel uur is 0.8 fte?

Fte berekenen – Een volledige werkweek is niet bij elke werkgever hetzelfde. Bij het ene bedrijf is 40 uur de standaard, terwijl andere organisaties 36 of 38 uur hanteren. Wanneer je solliciteert, is het handig om te weten hoe fte zich precies vertaalt naar het aantal uren. Hoe bereken je fte? We leggen het uit aan de hand van de volgende rekensom:

Stel dat een bedrijf een fulltime-baan ziet als 40 uur. Dat betekent dat 40 uur 1 fte is. Dan staat 0,8 fte bij hen voor 32 uur (0,8 * 40 = 32 uur).Zie je een finance-vacature staan van 1 fte, waarbij 36 uur een volledige werkweek is? Dan ga jij dus 36 uur per week werken (1 * 36 = 36).

Hoeveel fte is 6 lesuren?

Hoeveel fte is 6 lesuren? – Het aantal FTE binnen bijvoorbeeld een onderneming geeft aan hoeveel voltijdbanen er zijn. Een bedrijf met 10 parttimers die allemaal een halve werkweek maken heeft bijvoorbeeld te maken met 5FTE, terwijl een bedrijf met 6 krachten die voltijd werken kan spreken van 6 FTE.

Hoeveel fte is 4 uur?

Aantal FTE berekenen – Let op: indien een onderneming veel oproepkrachten heeft of medewerkers met partime krachten dien je het aantal fte op een andere manier te berekenen. Wanneer een partime-medewerker bijvoorbeeld 4 uur op een dag werkt wordt dit namelijk als 1 SV-dag meegeteld in de loonjournaalpost.

Hoeveel fte is 27 uur?

27 / 36 x 0.3333 = 0.25 fte. Dit is slechts een voorbeeld om de rekenmethode te verduidelijken. U bent er zelf verantwoordelijk voor om het juiste aantal uren en maanden voor een fulltime plaats te bepalen.

Hoeveel procent is 28 uur van 36 uur?

Maar ALS je uitgaat van een 40 urig werkweek klopt het. 🙂 En 73,7% bij een 38-urige werkweek en 77.8% bij een 36-urige werkweek.

Hoeveel fte is 1 dag onderwijs?

Veelgestelde vragen over 40-urige werkweek Welke afspraken zijn er gemaakt om de werkdruk te verlichten? Bekijk hieronder alle veelgestelde vragen. Wat is er afgesproken met betrekking tot de werkdruk? De AOb, andere vakbonden en de PO-raad zijn het er over eens dat de werkdruk beheerst moet worden.

 1. Daarbij staat centraal dat de invloed op en de verantwoordelijkheid van de werknemer voor het beheersen van de werkdruk moet worden vergroot.
 2. De balans tussen taken, beschikbare tijd en ervaren werkdruk moet zichtbaar worden.
 3. Dit is een van de redenen geweest om over te stappen naar een 40-urige werkweek.

De maximale jaartaak is nog steeds 1659 uur. Voor de werkdrukbeheersing is een keuze tussen twee modellen opgenomen. Dit zijn het basismodel en het overlegmodel. Ongeacht welk model de school kiest, zijn er enkele afspraken die voor alle scholen gelden.

 • Afspraken die voor alle scholen gelden Wat is het voordeel van een 40-urige werkweek in vergelijking met de normjaartaak?
 • Door de 40-urige werkweek wordt beter zichtbaar welke werkzaamheden in een week moeten worden gedaan en daardoor ook wanneer er sprake is van overwerk.

Er zijn afspraken gemaakt dat overwerk gecompenseerd moet worden. Dit dwingt schoolleiders ertoe een goede jaarplanning te maken en met elke werknemer afspraken te maken wat er van hem of haar wordt verwacht. Ook maakt de 40-urige werkweek inzichtelijk of er mogelijk te veel taken op het bordje van de school liggen.

Wanneer er te vaak wordt overgewerkt, moet het team in gesprek en beslissen welke taken daadwerkelijk bij de school horen, welke taken kunnen worden overgedragen aan de ouders en welke taken komen te vervallen. Wat is mijn werktijdfactor? De maximale werktijd per jaar blijft 1659 uur. Het huidige systeem van de jaartaak wordt omgezet naar een 40-urige werkweek.

De werknemer die 40 uur per week werkt heeft een werktijdfactor 1. Krijg ik een benoeming in uren per week? De arbeidsduur wordt omgezet in een benoeming in uren per week. Met behoud van de huidige werktijdfactor leidt dat voor zittend personeel tot een benoeming in uren en minuten.

 1. Hoe wordt de werktijdfactor bepaald bij een vacatureruimte of een wijziging van de benoemingsomvang? Bij nieuwe vacatureruimte of een wijziging van de benoemingsomvang bepaalt de volgende formule de werktijdfactor:
 2. Werktijd per week in uren / 40 uur = werktijdfactor.
 3. De minimale betrekkingsomvang bij nieuwe benoemingen is 8 uur: 0,2 fte.

Wat is er afgesproken met betrekking tot overwerk? Indien een fulltime leraar incidenteel en in opdracht van de werkgever meer dan 40 uur per week werkt, is er sprake van overwerk. Dit wordt gecompenseerd in dezelfde periode tussen twee schoolvakanties of tijdens die schoolvakantie.

De uren die in de vakantie vallen zijn dan geen vakantie uren maar compensatie voor overwerk. Deze uren gaan dan dus niet af van het vakantieverlof. Daarbij wordt lestijd gecompenseerd in lestijd (voor lesgebonden- en behandeltaken analoog) tenzij anders wordt overeengekomen. Slechts als compensatie in tijd niet mogelijk is, kan in overleg tussen werkgever en werknemer worden besloten tot uitbetaling.

Voor het ondersteunend personeel verandert er niets in de bestaande overwerkregeling. Alle voorgaande onderwerpen gelden voor álle scholen. Hieronder de verschillen tussen het basismodel en het overlegmodel, waaruit scholen kunnen kiezen. Keuze 1: Het basismodel Wat is het basismodel? In het basismodel wordt uitgegaan van maximaal 930 uur per jaar voor lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken.

Wat is er afgesproken over de werkverdeling en inzetbaarheid? Leidinggevenden en het team maken voor de zomervakantie afspraken over het totaal aan overige werkzaamheden die binnen de school moeten worden uitgevoerd. De inzet van vakleraren en onderwijsondersteunend personeel (oop) maakt daar deel van uit.

Daarbij houden zij rekening met de totale beschikbare formatie en het aantal uren om die taken uit te voeren. De pmr heeft instemmingsrecht op deze afspraken. Werkgevers bepalen voor de zomervakantie in overleg met de werknemers die in deeltijd werken wat de werkdagen zijn.

 1. Met fulltimers maken werkgevers afspraken over de dagen waarop ze worden ingeroosterd voor les- en werkuren.
 2. Mochten de werkgevers en werknemers er niet uitkomen, dan wordt de inzetbaarheid bepaald aan de hand van het inzetbaarheidsschema in de cao-po.
 3. Wat is de maximale lessentaak in het basismodel? Het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken bedraagt maximaal 930 uur per jaar.
See also:  Hoeveel Uren Tussen Antibiotica?

In onderling overleg tussen werkgever en werknemer kan per jaar op schriftelijk verzoek van de werknemer een hoger maximum dan 930 uur worden overeengekomen. Dit verzoek is niet mogelijk voor startende leerkrachten en mag niet leiden tot verdringing van werkgelegenheid.

Wie bepaalt of het basismodel wordt toegepast? Het basismodel is het standaardmodel, maar er kan van afgeweken worden als daarvoor wordt gekozen. De keuze om van het basismodel af te stappen gaat als volgt: Eerst wordt op bestuursniveau met instemming van de pgmr beslist om de keuze voor het overlegmodel voor te leggen aan de pmr en het personeel van de desbetreffende school (brinnummer).

Alleen wanneer de pmr en de meerderheid van het personeel kiezen voor het overlegmodel, wordt er afgeweken van het basismodel. Iedere drie jaar moet de keuze voor het overlegmodel opnieuw door de pmr en de meerderheid van het personeel goedgekeurd worden.

Als dat niet gebeurt, dan geldt het basismodel weer. Keuze 2: Het overlegmodel Wat is het overlegmodel? De kern van het overlegmodel is dat er niet langer sprake is van een maximale lessentaak van 930 uur. Er worden op schoolniveau afspraken gemaakt over de verdeling van de verschillende taken. Dit kan dus betekenen dat er door sommige collega’s meer dan 930 uur les wordt gegeven en door andere collega’s minder dan 930 uur.

Alle afspraken dienen op schoolniveau, met instemming van de pmr en de meerderheid van het personeel, te worden gemaakt. Wie bepaalt dat het overlegmodel wordt toegepast? De werkgever kan besluiten in plaats van het basismodel gebruik mogelijk te maken van het overlegmodel.

De keuze voor het overlegmodel dient iedere drie jaar opnieuw ter instemming aan de pmr en de meerderheid van het personeel van die school (brinnummer) voorgelegd te worden. Komt er geen instemming, dan geldt het basismodel. Binnen een bestuur kan dus sprake zijn van het basismodel en het overlegmodel, dat kan per school verschillen.

Kan het overstappen van het basismodel naar het overlegmodel leiden tot verlies van werkgelegenheid? Nee, de overstap naar het overlegmodel op zichzelf mag niet leiden tot verlies van werkgelegenheid. Hoe verloopt de invoering per school of per stichting? De invoering van het overlegmodel geschiedt per school (brinnummer).

 1. Welke keuzes worden in het overlegmodel vastgelegd? De keuzes van het overlegmodel worden vastgelegd in een plan waarin in ieder geval zijn opgenomen: Welke taken onder de opslagfactor vallen.
 2. Hierbij is de opvatting over de kwaliteit van het onderwijs leidend en wat voor het geven ervan noodzakelijk is.

Het beleid op grond waarvan de individuele opslagfactor wordt toegekend. Het vast te stellen beleid wordt gebaseerd op onder meer de criteria: groepsgrootte, zorgleerlingen en belastbaarheid en ervaring van werknemers. Voor dit plan is instemming van de pmr en een meerderheid van het personeel vereist.

 • Wat is de opslagfactor? De maximale lestijd is losgelaten.
 • Er wordt daarom per les tijd ingepland voor de voorbereiding en het nawerk.
 • Deze uren worden uitgedrukt in een opslagfactor.
 • De opslagfactor wordt met instemming van de pmr en de meerderheid van het personeel van de school vastgesteld tussen de 35 en 45 procent van de lesuren en de lesgebonden en/of behandeltaken.

Wie bepalen welke werkzaamheden binnen de school uitgevoerd moeten worden en hoeveel tijd daarvoor nodig is? Leidinggevenden en het team maken afspraken over het totaal aan werkzaamheden dat binnen de school moet worden uitgevoerd en de tijd die daarvoor nodig is.

 1. Daarbij houden zij rekening met de totale beschikbare formatie en dus de uren om die taken uit te voeren.
 2. De inzet van vakleraren en oop maakt daar onderdeel van uit.
 3. Hoe zorg ik ervoor dat ik genoeg tijd overhoud voor het voorbereiden van mijn lessen en het nakijkwerk? De maximale lestijd is losgelaten.

Daarom wordt er nu per gegeven les tijd ingepland voor de voorbereiding en het nakijkwerk. Deze uren worden uitgedrukt in een opslagfactor. De opslagfactor wordt met instemming van de pmr vastgesteld tussen de 35 en 45 procent van de lesuren en de lesgebonden en/of behandeltaken.

 • Wanneer en door wie wordt bepaald wat mijn taken zijn en op welke dagen ik moet werken? Voor de zomervakantie wordt in overleg tussen werkgever en werknemer bepaald wat de taken en werkdagen zijn.
 • Ook worden er afspraken gemaakt over de dagen waarop de werknemer lesgeeft.
 • Op basis van het geformuleerde beleid wordt de individuele opslagfactor bepaald.

Is de invoering van het gebruik van twee modellen definitief? De Vakbonden en PO-raad hebben afgesproken de wijzigingen in de werktijden zoals hier beschreven in het basismodel en het overlegmodel dit voorjaar (2017) te evalueren. : Veelgestelde vragen over 40-urige werkweek

Hoeveel uur is 0.7 fte?

 1. Home
 2. Taalloket
 3. Fte (betekenis)

Fte staat voor ‘fulltime-equivalent’. Het is een rekeneenheid voor de omvang van een baan of voor de totale personeelssterkte.

Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 40 uur – een functie van 0,6 x 40 = 24 uur.

Hoeveel procent is 32 uur werken?

Werknemer werkt 32 uur. Dit is 32/36 x 100 = 88,89%. Het parttimepercentage is dan 88,89%.

Hoeveel uur is 1 fte per maand?

40 uur is 1 fte.

Hoeveel is 0.6 fte?

Fte betekent fulltime-equivalent, Het is het officiële meetmiddel waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 38 uur – een functie van 0,6 x 38 = 22,8 uur.

Hoeveel procent is 20 uur werken?

Uren in minuten vs uren in procenten

Minuten per uur Bijbehorende percentages
17 0.283333
18 0.3
19 0.316667
20 0.333333

Hoeveel uur per maand bij 28 uur per week?

Rekenvoorbeeld: – Arie heeft een arbeidsovereenkomst voor 8 uur per week. Zijn overeengekomen arbeidsomvang per jaar is dus 8 x 52 = 416 uur per jaar.

Hoeveel uur werkt 1 FTE?

Hoe bereken je FTE voor parttime en fulltime medewerkers – Standaard FTE gaat ervan uit dat typische werknemers 40-urige werkweken, vijf dagen per week en acht uur per dag werken. Aangezien er zijn 52 weken per jaar komt dit neer op een gemiddelde voltijdse werknemer die de mogelijkheid heeft om in totaal 2.080 uur.

Maak een lijst van elke werknemer en hoeveel uren ze in het jaar hebben gewerkt. Maak aparte lijsten voor fulltime en niet-fulltime medewerkers om latere berekeningen te vereenvoudigen. Neem geen aannemers mee.Bepaal de definitie van uw bedrijf van fulltime uren – is het een 40-urige werkweek? 35 uur?Trek alle goedgekeurde verlofuren af van het totaal aantal gewerkte uren van elke werknemer.Vind het totaal aantal uren voor zowel uw fulltime lijst als uw parttime lijst.

See also:  Hoeveel Uur Is Parttime?

Zodra u deze gegevens heeft, kunt u bepalen hoeveel parttime medewerkers in fte gelijk zijn aan een fulltime medewerker. Om een totaal te krijgen, deelt u het totaal aantal gewerkte voltijduren door gewerkte deeltijduren. Als uw fulltime medewerkers bijvoorbeeld werken 40 uur per week en deeltijdwerkers gemiddeld 20 uur per week, verdelen 40 door 20 en je krijgt 2, wat betekent dat twee deeltijdwerkers gelijk zijn aan één voltijdse werknemer.

Hoeveel FTE is 24uur?

Hoe bereken je fte? – Fte berekenen gaat als volgt:

Bepaal het aantal uren dat een fulltime medewerker per week werkt. Dit kan variëren per organisatie of land, maar een veelvoorkomend aantal is 40 uur per week. Tel het totale aantal uren dat de medewerker werkt gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een week of een maand. Deel dit totale aantal uren door het aantal uren dat een fulltime medewerker werkt in dezelfde periode. Dit geeft het aantal FTE’s aan.

Bijvoorbeeld:

Een medewerker werkt 32 uur per week. In een bepaalde week werkt deze medewerker 24 uur. Het aantal FTE’s voor deze medewerker is dan 24 / 40 = 0,6 FTE.

Je kunt ook het gemiddeld aantal gewerkte uren per week over een langere periode nemen, bijvoorbeeld een heel jaar. Het totale aantal gewerkte uren in dat jaar wordt dan gedeeld door het aantal uren dat een fulltime medewerker in dat jaar zou werken.

Hoeveel uur per jaar is 1 FTE 36 uur?

Werkuren per jaar – Het aantal werkuren per jaar wordt als volgt vastgesteld. Eerst wordt het aantal werkdagen berekend. Dit gebeurt door het aantal dagen in een jaar te verminderen met de zaterdagen en zondagen en de officiële feestdagen die niet op zaterdag en zondag vallen.

Jaar: Uren
in 2023 1822
in 2022 1829

Werkt u in deeltijd of werkt u meer uren? Dan berekent u het aantal werkuren per jaar door het totaal aantal uren bij een voltijd arbeidsovereenkomst te vermenigvuldigen met uw arbeidsduurfactor, Voorbeeld Heeft u een aanstelling met een volledige werkweek (36 uur)? Dan is het aantal werkuren 1822 uur.

Wat is 0 5 ft?

Wat is fte? – F.t.e. is de afkorting voor fulltime equivalent en wordt gebruikt om de omvang van een dienstverband aan te geven.1 fte staat voor 1 volledige werkweek, Het Nederlandse woord voor fulltime equivalent is werktijdfactor. Iemand met een aanstelling van 0,5 fte of een werktijdfactor van 0,5 heeft dus een aanstelling voor een halve week. Afkorting/betekenis f.t.e.: fulltime equivalent

Hoeveel uur is 0 1 fte in het onderwijs?

De werktijdfactor geeft aan wat de hoogte van je aanstelling is en hoeveel uren je moet werken. In het Primair onderwijs wordt deze aangegeven met 2 cijfers achter de komma. Werktijdfactor 1,00 betekent fulltime, 40 uur per week, 1659 uur per jaar werkzaam.

Hoeveel uur per maand bij 24 urige werkweek?

Hoeveel uur in de maand is 24 uur per week? – 24 uur per week komt per maand uit op ongeveer 104 uur. De berekening gaat als volgt: in een kwartaal zitten precies 13 weken. Deze 13 weken deel je door 3, want er zitten 3 maanden in een kwartaal. Op deze manier kom je dan uit op 4,33 weken per maand. Dit doe je dan weer keer de 24 uur en zo kom je uit op ongeveer 104 uur per maand.

Hoeveel uur is een fte in het onderwijs?

Fte betekent fulltime-equivalent, Het is het officiële meetmiddel waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 38 uur – een functie van 0,6 x 38 = 22,8 uur.

Hoeveel uren fte onderwijs?

In het VO spreken we van een normbetrekking van 1659 uur. Dit is het aantal uren dat behoort bij een volledige baan (betrekking met werktijdfactor 1 fte).

Hoeveel fte is 1 dag onderwijs?

Veelgestelde vragen over 40-urige werkweek Welke afspraken zijn er gemaakt om de werkdruk te verlichten? Bekijk hieronder alle veelgestelde vragen. Wat is er afgesproken met betrekking tot de werkdruk? De AOb, andere vakbonden en de PO-raad zijn het er over eens dat de werkdruk beheerst moet worden.

Daarbij staat centraal dat de invloed op en de verantwoordelijkheid van de werknemer voor het beheersen van de werkdruk moet worden vergroot. De balans tussen taken, beschikbare tijd en ervaren werkdruk moet zichtbaar worden. Dit is een van de redenen geweest om over te stappen naar een 40-urige werkweek.

De maximale jaartaak is nog steeds 1659 uur. Voor de werkdrukbeheersing is een keuze tussen twee modellen opgenomen. Dit zijn het basismodel en het overlegmodel. Ongeacht welk model de school kiest, zijn er enkele afspraken die voor alle scholen gelden.

 • Afspraken die voor alle scholen gelden Wat is het voordeel van een 40-urige werkweek in vergelijking met de normjaartaak?
 • Door de 40-urige werkweek wordt beter zichtbaar welke werkzaamheden in een week moeten worden gedaan en daardoor ook wanneer er sprake is van overwerk.

Er zijn afspraken gemaakt dat overwerk gecompenseerd moet worden. Dit dwingt schoolleiders ertoe een goede jaarplanning te maken en met elke werknemer afspraken te maken wat er van hem of haar wordt verwacht. Ook maakt de 40-urige werkweek inzichtelijk of er mogelijk te veel taken op het bordje van de school liggen.

 • Wanneer er te vaak wordt overgewerkt, moet het team in gesprek en beslissen welke taken daadwerkelijk bij de school horen, welke taken kunnen worden overgedragen aan de ouders en welke taken komen te vervallen.
 • Wat is mijn werktijdfactor? De maximale werktijd per jaar blijft 1659 uur.
 • Het huidige systeem van de jaartaak wordt omgezet naar een 40-urige werkweek.

De werknemer die 40 uur per week werkt heeft een werktijdfactor 1. Krijg ik een benoeming in uren per week? De arbeidsduur wordt omgezet in een benoeming in uren per week. Met behoud van de huidige werktijdfactor leidt dat voor zittend personeel tot een benoeming in uren en minuten.

 1. Hoe wordt de werktijdfactor bepaald bij een vacatureruimte of een wijziging van de benoemingsomvang? Bij nieuwe vacatureruimte of een wijziging van de benoemingsomvang bepaalt de volgende formule de werktijdfactor:
 2. Werktijd per week in uren / 40 uur = werktijdfactor.
 3. De minimale betrekkingsomvang bij nieuwe benoemingen is 8 uur: 0,2 fte.

Wat is er afgesproken met betrekking tot overwerk? Indien een fulltime leraar incidenteel en in opdracht van de werkgever meer dan 40 uur per week werkt, is er sprake van overwerk. Dit wordt gecompenseerd in dezelfde periode tussen twee schoolvakanties of tijdens die schoolvakantie.

 • De uren die in de vakantie vallen zijn dan geen vakantie uren maar compensatie voor overwerk.
 • Deze uren gaan dan dus niet af van het vakantieverlof.
 • Daarbij wordt lestijd gecompenseerd in lestijd (voor lesgebonden- en behandeltaken analoog) tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Slechts als compensatie in tijd niet mogelijk is, kan in overleg tussen werkgever en werknemer worden besloten tot uitbetaling.
See also:  Hoeveel Kost Spotify Premium?

Voor het ondersteunend personeel verandert er niets in de bestaande overwerkregeling. Alle voorgaande onderwerpen gelden voor álle scholen. Hieronder de verschillen tussen het basismodel en het overlegmodel, waaruit scholen kunnen kiezen. Keuze 1: Het basismodel Wat is het basismodel? In het basismodel wordt uitgegaan van maximaal 930 uur per jaar voor lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken.

Wat is er afgesproken over de werkverdeling en inzetbaarheid? Leidinggevenden en het team maken voor de zomervakantie afspraken over het totaal aan overige werkzaamheden die binnen de school moeten worden uitgevoerd. De inzet van vakleraren en onderwijsondersteunend personeel (oop) maakt daar deel van uit.

Daarbij houden zij rekening met de totale beschikbare formatie en het aantal uren om die taken uit te voeren. De pmr heeft instemmingsrecht op deze afspraken. Werkgevers bepalen voor de zomervakantie in overleg met de werknemers die in deeltijd werken wat de werkdagen zijn.

 1. Met fulltimers maken werkgevers afspraken over de dagen waarop ze worden ingeroosterd voor les- en werkuren.
 2. Mochten de werkgevers en werknemers er niet uitkomen, dan wordt de inzetbaarheid bepaald aan de hand van het inzetbaarheidsschema in de cao-po.
 3. Wat is de maximale lessentaak in het basismodel? Het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken bedraagt maximaal 930 uur per jaar.

In onderling overleg tussen werkgever en werknemer kan per jaar op schriftelijk verzoek van de werknemer een hoger maximum dan 930 uur worden overeengekomen. Dit verzoek is niet mogelijk voor startende leerkrachten en mag niet leiden tot verdringing van werkgelegenheid.

 1. Wie bepaalt of het basismodel wordt toegepast? Het basismodel is het standaardmodel, maar er kan van afgeweken worden als daarvoor wordt gekozen.
 2. De keuze om van het basismodel af te stappen gaat als volgt: Eerst wordt op bestuursniveau met instemming van de pgmr beslist om de keuze voor het overlegmodel voor te leggen aan de pmr en het personeel van de desbetreffende school (brinnummer).

Alleen wanneer de pmr en de meerderheid van het personeel kiezen voor het overlegmodel, wordt er afgeweken van het basismodel. Iedere drie jaar moet de keuze voor het overlegmodel opnieuw door de pmr en de meerderheid van het personeel goedgekeurd worden.

 1. Als dat niet gebeurt, dan geldt het basismodel weer.
 2. Euze 2: Het overlegmodel Wat is het overlegmodel? De kern van het overlegmodel is dat er niet langer sprake is van een maximale lessentaak van 930 uur.
 3. Er worden op schoolniveau afspraken gemaakt over de verdeling van de verschillende taken.
 4. Dit kan dus betekenen dat er door sommige collega’s meer dan 930 uur les wordt gegeven en door andere collega’s minder dan 930 uur.

Alle afspraken dienen op schoolniveau, met instemming van de pmr en de meerderheid van het personeel, te worden gemaakt. Wie bepaalt dat het overlegmodel wordt toegepast? De werkgever kan besluiten in plaats van het basismodel gebruik mogelijk te maken van het overlegmodel.

De keuze voor het overlegmodel dient iedere drie jaar opnieuw ter instemming aan de pmr en de meerderheid van het personeel van die school (brinnummer) voorgelegd te worden. Komt er geen instemming, dan geldt het basismodel. Binnen een bestuur kan dus sprake zijn van het basismodel en het overlegmodel, dat kan per school verschillen.

Kan het overstappen van het basismodel naar het overlegmodel leiden tot verlies van werkgelegenheid? Nee, de overstap naar het overlegmodel op zichzelf mag niet leiden tot verlies van werkgelegenheid. Hoe verloopt de invoering per school of per stichting? De invoering van het overlegmodel geschiedt per school (brinnummer).

 • Welke keuzes worden in het overlegmodel vastgelegd? De keuzes van het overlegmodel worden vastgelegd in een plan waarin in ieder geval zijn opgenomen: Welke taken onder de opslagfactor vallen.
 • Hierbij is de opvatting over de kwaliteit van het onderwijs leidend en wat voor het geven ervan noodzakelijk is.

Het beleid op grond waarvan de individuele opslagfactor wordt toegekend. Het vast te stellen beleid wordt gebaseerd op onder meer de criteria: groepsgrootte, zorgleerlingen en belastbaarheid en ervaring van werknemers. Voor dit plan is instemming van de pmr en een meerderheid van het personeel vereist.

 1. Wat is de opslagfactor? De maximale lestijd is losgelaten.
 2. Er wordt daarom per les tijd ingepland voor de voorbereiding en het nawerk.
 3. Deze uren worden uitgedrukt in een opslagfactor.
 4. De opslagfactor wordt met instemming van de pmr en de meerderheid van het personeel van de school vastgesteld tussen de 35 en 45 procent van de lesuren en de lesgebonden en/of behandeltaken.

Wie bepalen welke werkzaamheden binnen de school uitgevoerd moeten worden en hoeveel tijd daarvoor nodig is? Leidinggevenden en het team maken afspraken over het totaal aan werkzaamheden dat binnen de school moet worden uitgevoerd en de tijd die daarvoor nodig is.

Daarbij houden zij rekening met de totale beschikbare formatie en dus de uren om die taken uit te voeren. De inzet van vakleraren en oop maakt daar onderdeel van uit. Hoe zorg ik ervoor dat ik genoeg tijd overhoud voor het voorbereiden van mijn lessen en het nakijkwerk? De maximale lestijd is losgelaten.

Daarom wordt er nu per gegeven les tijd ingepland voor de voorbereiding en het nakijkwerk. Deze uren worden uitgedrukt in een opslagfactor. De opslagfactor wordt met instemming van de pmr vastgesteld tussen de 35 en 45 procent van de lesuren en de lesgebonden en/of behandeltaken.

Wanneer en door wie wordt bepaald wat mijn taken zijn en op welke dagen ik moet werken? Voor de zomervakantie wordt in overleg tussen werkgever en werknemer bepaald wat de taken en werkdagen zijn. Ook worden er afspraken gemaakt over de dagen waarop de werknemer lesgeeft. Op basis van het geformuleerde beleid wordt de individuele opslagfactor bepaald.

Is de invoering van het gebruik van twee modellen definitief? De Vakbonden en PO-raad hebben afgesproken de wijzigingen in de werktijden zoals hier beschreven in het basismodel en het overlegmodel dit voorjaar (2017) te evalueren. : Veelgestelde vragen over 40-urige werkweek

Hoeveel uur is een volledige werkweek in het onderwijs?

Leraren in Nederland werken meer uren per week dan de vastgestelde norm. Leraren primair onderwijs maken meer overuren dan leraren voortgezet onderwijs. In vergelijking met andere Europese landen maken Nederlandse leraren veel uren. Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs.

 1. a) lesgebonden activiteiten, zoals het lesgeven zelf, lesvoorbereiding en nakijken
 2. b) niet-lesgebonden activiteiten, zoals bijscholen en administratieve taken

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft in het schooljaar 2015/2016 een studie naar tijdsbesteding uitgevoerd. Doel was de taakverdeling van leraren in het primair en het voortgezet onderwijs in kaart te brengen. De taakverdeling van de leraren is in figuur 1 en figuur 2 weergegeven, voor het primair en voortgezet onderwijs apart.