Luxembourg

Basketball Academy

Wat Betekent Apenstaartje In Excel Formule?

Wat Betekent Apenstaartje In Excel Formule
Tabel-verwijzingen – Wanneer we dezelfde gegevens in een Excel-tabel opnemen (zie het tabblad TablRef van het Voorbeeldbestand ) dan gaat Excel bij het maken van de kortingsformules automatisch met gestructureerde verwijzingen werken in plaats van celverwijzingen:

selecteer cel E3 tik in =als( klik met de muis in cel D3; Excel plaatst automatisch de tekst in de formule maak de formule af en druk op Enter Excel zal automatisch de formule naar de overige cellen van dezelfde kolom kopiëren.

Gelukkig hoeven we de gestructureerde verwijzingen dus niet zelf te typen; de notatie daarvan is niet altijd even eenvoudig. De vierkante haken om de diverse onderdelen van een formule maken voor Excel het verschil tussen gestructureerde en cel-verwijzingen. Het ‘apestaartje’ (@) voor een kolomnaam betekent dat de waarde uit dezelfde rij uit de betreffende kolom wordt opgehaald. LET OP in cel F3 staat de formule = *(1- ] ) ; aangezien het %-teken in Excel diverse betekenissen kan hebben zijn nog eens extra vierkante haken om de kolomnaam geplaatst. Andere speciale tekens die eenzelfde behandeling nodig hebben: tab, nieuwe regel, Enter-teken, komma (,), dubbele punt (:), punt (.), vierkante haak openen (), hekje (#), enkel aanhalingsteken (‘), dubbel aanhalingsteken (“), accolade openen ( ), dollarteken ($), accent circonflexe (^), en-teken (&), sterretje (*), plusteken (+), gelijkteken (=), minteken (-), groter dan (>), kleiner dan (<) en het deelteken (/).

Wat betekent dollarteken in Excel formule?

Excel voor Microsoft 365 voor Mac Excel 2021 voor Mac Excel 2019 voor Mac Excel 2016 voor Mac Excel voor Mac 2011 Meer.Minder Een celverwijzing is standaard relatief, Wanneer u bijvoorbeeld vanuit cel C2 verwijst naar cel A2, verwijst u in feite naar een cel die zich twee kolommen naar links (C min A) en in dezelfde rij (2) bevindt.

Een formule met een relatieve celverwijzing wordt gewijzigd wanneer u deze naar een andere cel kopieert. Als u bijvoorbeeld de formule =A2+B2 kopieert van cel C2 naar C3, worden de formuleverwijzingen in C3 één rij omlaag verplaatst en gewijzigd in =A3+B3, Als u de oorspronkelijke celverwijzing wilt behouden wanneer u de formule kopieert, vergrendelt u deze door een dollarteken ( $ ) te typen vóór de cel- en kolomverwijzingen.

Wanneer u bijvoorbeeld de formule =$A$2+$B$2 kopieert van C2 naar D2, blijft de formule precies hetzelfde. Dit is een absolute verwijzing. In minder frequente gevallen kunt u een celverwijzing ‘gecombineerd’ maken door een dollarteken vóór de kolom- of rijwaarde te typen, zodat de kolom of de rij (bijvoorbeeld $A2 of B$3) wordt ‘vergrendeld’.

Selecteer de cel met de celverwijzing die u wilt aanpassen. Klik in formulebalk op de celverwijzing die u wilt wijzigen. Druk op +T om door de combinaties te lopen. De volgende tabel laat zien wat er gebeurt als een formule in cel A1, die een verwijzing bevat, wordt gekopieerd. De formule wordt twee cellen naar beneden gekopieerd en twee cellen naar rechts, naar cel C3.

Huidige verwijzing (beschrijving): Wordt gewijzigd in:
$A$1 (absolute kolom en absolute rij) $A$1 (de verwijzing is absoluut)
A$1 (relatieve kolom en absolute rij) C$1 (de verwijzing is gecombineerd)
$A1 (absolute kolom en relatieve rij) $A3 (de verwijzing is gecombineerd)
A1 (relatieve kolom en relatieve rij) C3 (de verwijzing is relatief)

Wat is een relatieve verwijzing in Excel?

Excel voor Microsoft 365 Webversie van Excel Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel Web App Excel 2010 Excel 2007 Meer.Minder Een celverwijzing is standaard een relatieve verwijzing, wat betekent dat de verwijzing ten opzichte van de locatie van de cel is.

Als u bijvoorbeeld naar cel A2 uit cel C2 verwijst, verwijst u in feite naar een cel die twee kolommen aan de linkerkant is (C min A), in dezelfde rij (2). Wanneer u een formule kopieert die een relatieve celverwijzing bevat, wordt deze verwijzing in de formule gewijzigd. Als u bijvoorbeeld de formule =B4*C4 kopieert van cel D4 naar D5, wordt de formule in D5 met één kolom naar rechts aangepast en wordt deze =B5*C5,

Als u de oorspronkelijke celverwijzing in dit voorbeeld wilt behouden wanneer u deze kopieert, maakt u de celverwijzing absoluut door de kolommen (B en C) en rij (2) met een dollarteken ($) te vervangen. Wanneer u vervolgens de formule =$B$4*$C$4 van D4 naar D5 kopieert, blijft de formule precies hetzelfde. Wat Betekent Apenstaartje In Excel Formule Minder vaak wilt u absolute en relatieve celverwijzingen mengen door de kolom- of rijwaarde te voorafgaan met een dollarteken, waardoor de kolom of de rij wordt opgelost (bijvoorbeeld $B 4 of C$4). Ga als volgt te werk als u het type celverwijzing wilt wijzigen:

Selecteer de cel met de formule. Selecteer op de formulebalk de verwijzing die u wilt wijzigen. Druk op F4 om tussen de verwijzingstypen te schakelen. In de onderstaande tabel wordt samengevat hoe een verwijzingstype wordt bijgewerkt als een formule met de verwijzing twee cellen omlaag en twee cellen rechts wordt gekopieerd.

Voor de gekopieerde formule: Als de verwijzing als volgt luidt: Wordt deze gewijzigd in:
$A$1 (absolute kolom en absolute rij) $A$1 (de verwijzing is absoluut)
A$1 (relatieve kolom en absolute rij) C$1 (de verwijzing is gecombineerd)
$A1 (absolute kolom en relatieve rij) $A3 (de verwijzing is gecombineerd)
A1 (relatieve kolom en relatieve rij) C3 (de verwijzing is relatief)

Waarom gebruik je Dollar tekens in functies?

6. Vastzetten celverwijzing in formule – Maak je 100 keer dezelfde of vrijwel dezelfde formule omdat de celverwijzingen verspringen? Met behulp van het dollarteken ($) kun je celverwijzingen vastzetten. Dit doe je door op de celverwijzing in de formule te gaan staan en te kiezen voor F4,

Hoe maak je een berekening in Excel?

Meer informatie over eenvoudige formules – Alle formules beginnen met een gelijkteken ( = ). Voor een eenvoudige formule hoeft u alleen het gelijkteken te typen, gevolgd door de numerieke waarden die u wilt berekenen en de wiskundige operatoren die u wilt gebruiken: het plusteken ( + ) om op te tellen, het minteken ( – ) om af te trekken, het sterretje ( * ) om te vermenigvuldigen en de schuine streep ( / ) om te delen. Wat Betekent Apenstaartje In Excel Formule De formule die u invoert in een cel blijft zichtbaar op de formulebalk en wordt ook weergegeven wanneer u die cel selecteert. Belangrijk: Hoewel er een functie som is, is er geen aftrekken, functie. In plaats daarvan kunt u de minteken (-) in een formule gebruiken.

Hoe tel je iets op in Excel?

Op uw Android-tablet of -telefoon –

 1. Tik in een werkblad op de eerste lege cel na een bereik van cellen met getallen of tik en sleep om het bereik van cellen te selecteren waarvoor u een berekening wilt uitvoeren.
 2. Tik op AutoSom,
 3. Tik op Som,
 4. Tik op het vinkje. Dat is alles.

Als u een kolom of rij met getallen wilt optellen, kunt u de berekening door Excel laten uitvoeren. Selecteer een cel onder of naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk vervolgens op Enter, Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM ) ingevoerd om de getallen op te tellen. Hier volgt een voorbeeld. Als u de getallen voor januari in dit entertainmentbudget wilt optellen, selecteert u cel B7 (de cel direct onder de kolom met getallen). Klik vervolgens op AutoSom, Er verschijnt dan een formule in cel B7 en de cellen die u optelt worden gemarkeerd. Wat Betekent Apenstaartje In Excel Formule Druk op Enter om het resultaat (95,94) in cel B7 weer te geven. U kunt de formule ook bekijken in de formulebalk boven in het Excel-venster. Wat Betekent Apenstaartje In Excel Formule Notities:

 • Als u een kolom met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct onder het laatste getal in de kolom. Als u een rij met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct rechts van de rij met getallen.
 • AutoSom bevindt zich op twee locaties: Start > AutoSom en Formules > AutoSom,
 • Nadat u een formule hebt gemaakt, kunt u deze naar andere cellen kopiëren in plaats van dat u de formule steeds opnieuw typt. Als u bijvoorbeeld de formule van cel B7 naar cel C7 kopieert, wordt de formule in C7 automatisch aangepast aan de nieuwe locatie en worden de getallen in C3:C6 berekend.
 • U kunt AutoSom ook gebruiken voor meer dan één cel tegelijk. U kunt bijvoorbeeld B7 en C7 markeren en vervolgens op AutoSom klikken om beide kolommen tegelijk op te tellen.
 • U kunt ook getallen optellen door een eenvoudige formule te maken,

Hoe verwijs je in Excel?

– U kunt naar cellen op een ander werkblad in dezelfde werkmap verwijzen door de naam van het werkblad gevolgd door een uitroepteken ( ! ) toe te voegen aan het begin van de celverwijzing. In het volgende voorbeeld wordt met de werkbladfunctie GEMIDDELDE de gemiddelde waarde van het bereik B1:B10 op het werkblad Marketing in dezelfde werkmap berekend. 1. Verwijst naar het werkblad met de naam Marketing 2. Verwijst naar het celbereik B1 tot en met B10 3. Scheidt de verwijzing naar het werkblad van de verwijzing naar het celbereik

 1. Klik op de cel waarin u de formule wilt invoeren.
 2. Typ op de formulebalk een gelijkteken ( = ) gevolgd door de formule die u wilt gebruiken.
 3. Klik op de tab van het werkblad waarnaar u wilt verwijzen.
 4. Selecteer de cel of het celbereik waarnaar u wilt verwijzen.

Opmerking: Als de naam van het andere werkblad niet-alfabetische tekens bevat, moet u de naam (of het pad) tussen enkele aanhalingstekens ( ‘ ) plaatsen.

Hoe vind ik een Kringverwijzing in Excel?

Klik op het tabblad Formules, klik op de pijl naast Foutcontrole, wijs Kringverwijzingen aan en klik op de eerste cel in het submenu. Controleer de formule in de cel. Als u niet zeker weet of deze cel de oorzaak is van de kringverwijzing, klikt u in de volgende cel in het submenu Kringverwijzingen.

Hoe formule uitzetten Excel?

Knopinfo voor functieargumenten uitschakelen in Microsoft Office Excel 2007 – Wanneer u een formule begint te typen in een cel in Excel 2007, biedt de functie Formule automatisch aanvullen een vervolgkeuzelijst met formules. Nadat u een formule in een cel hebt ingevoerd en u een argument voor de formule begint te typen, biedt de functie Scherminfo een lijst met vereiste en optionele argumenten voor de formule.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop, klik op Opties voor Excel en klik vervolgens op Formules,
 2. Klik om het selectievakje Formule automatisch aanvullen uit te schakelen.

Voer de volgende stappen uit om de functie Scherminfo uit te schakelen:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop, klik op Excel-opties en klik vervolgens op Geavanceerd,
 2. Klik in het weergavegebied om het selectievakje Scherminfo van de functie Weergeven uit te schakelen.

Wat is het geld teken?

Euroteken – Wikipedia Officiële grafische constructie van het eurologo. Het euroteken ( € ) is het voor de, Het is geïnspireerd door de letter en verwijst naar de eerste letter van het woord Europa, De twee evenwijdige lijnen symboliseren de stabiliteit van de,

 • een zeer herkenbaar symbool voor Europa zijn
 • gemakkelijk met de hand te schrijven zijn
 • esthetisch aantrekkelijk zijn.

Intern werden ongeveer dertig ontwerpen gemaakt. Tien werden aan een publiekstest onderworpen. Daarvan bleken er twee met kop en schouders boven de andere uit te steken. Uit deze twee maakten de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie,, en de voor de euro verantwoordelijke functionaris,, hun uiteindelijke keuze.

Hoe type je een dollarteken?

Cijfers en leestekens op Android-tablet – Op veel Android-tablets bevat de bovenste rij toetsen cijfers en de meest gebruikte leestekens. Tikt u op zo’n toets dan verschijnt het cijfer. Met behulp van de Shift-toets krijgt u het leesteken in beeld.

Tik op de Shift-toets (de naar boven wijzende pijl, links en rechts op het toetsenbord) en houd uw vinger op het scherm.De cijfers op de toetsen worden lichtgrijs weergegeven en de leestekens staan helder en zwart in beeld. Tik op het gewenste leesteken.Laat de Shift-toets weer los.

Bevat de rij cijfers bij u geen leestekens of zoekt u een ander leesteken? Alle leestekens zijn terug te vinden achter de Symbool-toets. Dit is de toets waar ‘Sym’ op staat.

Tik op de Symbool-toets. Hoe deze eruitziet, verschilt per apparaat. Er zijn meerdere varianten:Onder de cijfers verschijnen toetsen met leestekens. Linksonder ziet u de toets ‘1/2’. Tik hierop om meer leestekens in beeld te krijgen.Tik op het gewenste leesteken.Tik op de toets ABC om terug te keren naar de letters.