Luxembourg

Basketball Academy

Met Welke Formule Bereken Je Uit De Spanning En Stroomsterkte De Weerstand?

Met Welke Formule Bereken Je Uit De Spanning En Stroomsterkte De Weerstand?
De wet van Ohm is een formule die wordt gebruikt om de relatie te berekenen tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand in een stroomkring. De wet van Ohm is een formule die wordt gebruikt om de relatie te berekenen tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand in een stroomkring.

Grootheid Symbool voor de weg van Ohm Meeteenheid (afkorting) Rol in stroomkringen Mocht u het zich afvragen:
Spanning E Volt (V) Druk die de doorstroming van elektronen activeert U = urgere (Latijn voor ‘voortdrijven’)
Stroom I Ampère, amp (A) Snelheid van de elektronendoorstroming I = intensiteit
Weerstand R Ohm (Ω) Remt de doorstroming Ω = Griekse letter omega

Als twee van deze waarden bekend zijn, kunnen technici de wet van Ohm gebruiken om de derde te berekenen. De piramide kan als volgt worden veranderd: Met Welke Formule Bereken Je Uit De Spanning En Stroomsterkte De Weerstand? Als de spanning (U) en stroom (I) bekend zijn en u wilt de weerstand (R) berekenen, kruist u de R in de piramide door en rekent u de overgebleven vergelijking uit (zie de eerste piramide, helemaal links, hierboven). Opmerking: de weerstand kan niet worden gemeten bij een stroomkring in bedrijf.

De wet van Ohm is dan vooral nuttig als deze moet worden berekend. Het is niet nodig om de stroomkring uit te schakelen om de weerstand te meten, want met behulp van de bovenstaande variatie op de wet van Ohm kan een technicus R berekenen. Als de spanning (U) en weerstand (R) bekend zijn en u wilt de stroom (I) berekenen, kruist u de I in de piramide door en rekent u de overgebleven vergelijking uit (zie de middelste piramide hierboven).

Als de stroom (I) en weerstand (R) bekend zijn en u wilt de spanning (U) berekenen, vermenigvuldigt u de twee waarden onder in de piramide met elkaar (zie de derde piramide, helemaal rechts, hierboven). Probeer eens enkele voorbeeldberekeningen voor een eenvoudige seriële stroomkring met één spanningsbron (batterij) en weerstand (lampje). Met Welke Formule Bereken Je Uit De Spanning En Stroomsterkte De Weerstand?

Wat is de formule van stroomsterkte?

Stroomsterkte berekenen met behulp van ampère – Weet u het vermogen wat een apparaat levert en de spanning waarop deze aangesloten wordt? In dat geval is het mogelijk om de benodigde stroomsterkte van het apparaat te achterhalen. Dit doet u met dezelfde formule, als waarmee u het vermogen van een apparaat berekent.

 1. U kunt deze formule omschrijven naar I = P / U.
 2. Hierbij staat I nog steeds voor de stroomsterkte uitgedrukt in ampère, P voor het vermogen uitgedrukt in Watt en U voor de spanning uitgedrukt in volt.
 3. De spanning is op een normaal Nederlands stopcontact altijd 230 volt.
 4. Houd er rekening mee, dat u voor sommige apparaten een speciaal stopcontact gebruikt.

Deze stopcontacten zijn geschikt voor krachtstroom en leveren zodoende een hogere spanning. Nemen we een sauna, dan heeft deze vermogen van circa 2.000 Watt. Wetende dat de spanning op het stopcontact 230 volt is, kunnen we berekenen wat de benodigde stroomsterkte van de sauna is: I = 2.000 / 230.

Hoe bereken je de weerstand?

Als de spanning (U) en stroomsterkte (I) bekend zijn kun je weerstand berekenen met de wet van Ohm ( R = U/I ).

Wat is spanning stroom en weerstand?

Symbool van stroom is I, eenheid de Ampère (A). Spanning kan het makkelijkst begrepen worden door het te zien als de ‘kracht’ waarmee de stroom door de draad ‘geduwd’ wordt. Symbool van spanning is U, eenheid de Volt (V). Weerstand is een maat voor hoe goed stroom wordt tegengehouden.

Wat is het verband tussen de weerstand en de stroomsterkte bij constante spanning?

Verband tussen stroom, spanning en weerstand. Het verband tussen stroom, spanning en weerstand is het best te vergelijken met een kraan waar water uit stroomt. De afsluiting door de kraan geeft een zekere weerstand. Als je de kraan dichtdraait, stopt de stroom.

Wanneer je de kraan opendraait, verlaagje de weerstand, waardoor de stroom weer toe zal nemen. Als er geen druk op de waterleiding staat, stroomt er ook geen water uit de kraan. In de elektriciteit is dit ook zo! Hier noemen we de druk in de leiding de spanning. De beweging van de elektronen heet de stroom en de geleiders, leidingen, bieden weerstand.

Het verband tussen deze eenheden wordt nu duidelijk als je de schema’s van afb 1, 2 en 3 bekijkt. Als door een geleider met een weerstand van 1 Ω een stroom loopt van 1 A, is hiervoor een spanning nodig van 1 V (afb.1). Als we de spanning verhogen tot 2 V, zal bij een weerstand van 1 Ω de stroom 2 A bedragen (afb.2).

 • Conclusies:
 • – Wanneer bij een gelijkblijvende weerstand de spanning twee maal zo groot wordt, dan wordt de stroom ook twee maal zo groot
 • – wanneer bij een gelijkblijvende spanning de weerstand twee maal zo groot wordt, dan wordt de stroom twee maal zo klein.
 • Hieruit volgt dat:
 • Dit verband tussen de spanning, stroom en weerstand is vastgelegd in de wet van Ohm (naar de Duitse natuurkundige Ohm):
 • In een geleider waardoor een elektrische stroom vloeit, is de stroom recht evenredig aan de spanning, en omgekeerd evenredig aan de weerstand.

Als van de spanning, stroom en weerstand er twee | waarden gegeven zijn, kunnen we met behulp van de wet van Ohm de derde uitrekenen (afb.4.)

 1. Voorbeeld:
 2. Gegeven: Spanning 12 V, weerstand 2 Ω Gevraagd: Bereken de stroom.
 3. Oplossing: I = U : R = 12 : 2 = 6 A.

: Verband tussen stroom, spanning en weerstand.

See also:  Met Welke Formule Kun Je Het Vermogen Van ZoN Apparaat Berekenen?

Wat is de spanning?

Elektrische spanning – De hoeveelheid energie die wordt meegegeven aan de elektrische lading is de spanning (U). De eenheid van spanning wordt gemeten in volt (V). Een andere veelgebruikte benaming hiervoor is voltage. De elektrische energie wordt afgegeven binnen de stroomkring en eenmaal terug bij de bron is de lading alle energie kwijt.

 1. De opmerking die veelal gemaakt wordt “Pas op! Er staat stroom op dat stopcontact.” Is dus niet juist.
 2. Wanneer er zich geen stekker in een stopcontact bevindt, zal er ook geen stroom lopen.
 3. Wel staat er spanning op het stopcontact.
 4. Zodra er een stekker in het stopcontact wordt gestoken, zal de stroom gaan lopen.

Er is nu immers spraken van een gesloten stroomkring.

Wat is weerstand ohm?

Met Welke Formule Bereken Je Uit De Spanning En Stroomsterkte De Weerstand? Weerstand is de mate van tegenstand die stroom ondervindt in een stroomkring. Weerstand wordt gemeten in ohm en weergegeven door de Griekse letter omega (Ω). De ohm is vernoemd naar Georg Simon Ohm (1784-1854), een Duitse natuurkundige die de relatie tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand onderzocht.

Geleiders: materialen die zeer weinig weerstand bieden, waardoor elektronen zich eenvoudig kunnen verplaatsen. Voorbeelden: zilver, koper, goud en aluminium. Isolatoren: materialen die een grote mate van weerstand bieden en de doorstroming van elektronen beperken. Voorbeelden: rubber, papier, glas, hout en plastic.

Met Welke Formule Bereken Je Uit De Spanning En Stroomsterkte De Weerstand? Gouddraad is een uitstekende geleider Weerstandsmetingen worden gewoonlijk uitgevoerd om de conditie van een onderdeel of stroomkring te bepalen.

Hoe hoger de weerstand, hoe lager de stroom. Als de weerstand abnormaal hoog is, is een van de vele mogelijke oorzaken dat de geleiders beschadigd zijn als gevolg van doorbranden of corrosie. Alle geleiders geven warmte af. Oververhitting is een probleem dat vaak optreedt als gevolg van weerstand.Hoe lager de weerstand, hoe hoger de stroom. Mogelijke oorzaken: isolatoren beschadigd door vocht of oververhitting.

Veel componenten, zoals verwarmingselementen en weerstanden, hebben een vaste weerstandswaarde. Deze waarde staat gewoonlijk aangegeven op het typeplaatje van de component of in de handleiding. Als er een tolerantie wordt aangegeven, moet de gemeten weerstandswaarde binnen het gespecificeerde weerstandsbereik blijven.

Als er een grote verandering optreedt in de vaste weerstandswaarde, duidt dit meestal op een probleem. ‘Weerstand’ mag dan negatief klinken, maar bij elektriciteit kan deze zeer nuttig zijn. Voorbeelden: Stroom moet met moeite door de kleine spoelen van een broodrooster vloeien, voldoende om de warmte op te wekken waarmee het brood wordt geroosterd.

Ouderwetse gloeilampen laten stroom vloeien door gloeidraden die zó dun zijn dat er licht wordt gegenereerd. Weerstand kan niet worden gemeten bij een stroomkring in bedrijf. Daarom bepalen technici bij het oplossen van storingen vaak de weerstand door de spanning en stroom te meten en daarop de wet van Ohm toe te passen: U = I x R Dit betekent: spanning = stroom x weerstand. Met Welke Formule Bereken Je Uit De Spanning En Stroomsterkte De Weerstand? Voorbeeld van een normale stroomkringweerstand Met Welke Formule Bereken Je Uit De Spanning En Stroomsterkte De Weerstand? Voorbeeld van een toegenomen stroomkringweerstand In het eerste voorbeeld is de normale totale weerstand van de stroomkring bekend, namelijk 60 Ω (240 ÷ 4 = 60 Ω). De weerstand van 60 Ω kan helpen bij het vaststellen van de conditie van een stroomkring.

Als in het tweede voorbeeld de stroom in de stroomkring 3 ampère is in plaats van 4, is de weerstand van de stroomkring toegenomen van 60 Ω naar 80 Ω (240 ÷ 3 = 80 Ω). De toename met 20 Ω van de totale weerstand kan worden veroorzaakt door een losgeraakte of vuile verbinding of een gedeelte met een open spoel.

Gedeeltes met een open spoel verhogen de totale weerstand van de stroomkring, waardoor de stroom afneemt. Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Wat is de formule van soortelijke weerstand?

Natuurkunde.nl – bepalen van de soortelijke weerstand loes stelde deze vraag op 06 oktober 2015 om 18:04. Hoi!Voor natuurkunde moeten wij een practicum maken. Onze onderzoeksvraag is; Wat is de soortelijke weerstand van een onbekend stuk draad?Wij krijgen dus een onbekend stuk draad en vervolgens is de opdracht om twee grootheden te variëren en dan moet je vervolgens grafisch de soortelijke weerstand afleiden.

 1. Als je nu kijkt naar de formule van soortelijke weerstand, Rho=(R*A)/l, lijken de twee grootheden die het best te variëren zijn de oppervlakte en de lengte van de draad.
 2. Nu zitten we met een aantal probleempjes, ten eerste, nadat we laten we zeggen 6 of 7 metingen hebben gedaan met verschillende oppervlaktes en lengtes, waartegen moeten we deze metingen dan vervolgens uitzetten om uiteindelijk de soortelijke weerstand grafisch af te kunnen leiden? Ten tweede, ik ga ervan uit dat we de R constant moeten houden als we de andere grootheden variëren.

Welke weerstand is dan goed om te nemen? we kunnen er natuurlijk niet te veel stroom opzetten, om kortsluiting te voorkomen. En zijn 7 metingen genoeg om goed grafisch te kunne afleiden, of moeten het er meer zijn? Theo de Klerk op 06 oktober 2015 om 20:24 Als je “een” (=1) stuk draad hebt valt er weinig te varieren en dat hoeft ook niet.

 • Ρ = RA/L en alles wat je hoeft te doen is de lengte L van die draad bepalen, de doorsnede A en met een multimeter de weerstand R.
 • Dan is alles aan de rechterzijde van het gelijkteken bekend en kun je de soortelijke weerstand bepalen.
 • Tegelijk is ook R = ρ L/A een voorbeeld van een lineair verband (algemeen geschreven als y = ax) waarbij y = R en x = L/A en a = richtingscoefficient = ρ,
See also:  Wat Is De Formule Van Ethanol?

Uitzetten van R langs de Y-as en L/A langs de X-as zou dan een lineaire functie moeten geven (schuingerichte rechte lijn) waarvan de helling de richtingscoefficient is gelijk in waarde aan ρ, loes op 06 oktober 2015 om 20:28 ik snap inderdaad dat je niet hoeft te variëren om aan de weerstand te komen, maar de opdracht is juist om op twee manieren grafisch te bepalen, door twee verschillende grootheden te variëren.

Tja, ik heb het ook niet bedacht. loes op 06 oktober 2015 om 20:30 ik zal even verhelderen, we hebben niet per se 1 stuk draad maar 1 soort draad, we kunnen dus wel verschillende lengtes en doorsnedes gebruiken Theo de Klerk op 06 oktober 2015 om 20:32 Dus. meet R en meet L en A om L/A te bepalen. Zet die in een grafiek, meet de helling en.

voila. Soortelijke weerstand. m op 02 december 2021 om 17:06 Wat is de eenheid van L/A? Jan van de Velde op 02 december 2021 om 17:42 dag m,kijken we als voorbeeld naar snelheid:v = s/t Wat is de eenheid van s/t ? eenheid van s is m(eter)eenheid van t is s(econde)Eenheid van s/t is dan bljkbaar m/s Voor jouw geval wordt dat dus:eenheid van L is,eenheid van A is,Eenheid van L/A is dan bljkbaar, hoeveel is en, denk erom: m² = m x m, hoeveel/wat is dus groet, Jan Christine op 09 november 2022 om 23:56 ρ = (R*A)/lρ: soortelijke weerstand in Ω*mR: Weerstand in Ω A: Doorsnede van de draad in m 2 l: Lengte van de draad. in m : Natuurkunde.nl – bepalen van de soortelijke weerstand

Wat is de eenheid van weerstand?

Elektrische weerstand De tegenstand die een materiaal biedt aan de elektrische stroom heet elektrische weerstand of weerstand. Dit wordt voorgesteld met het symbool R en uitgedrukt in de eenheid ohm (Ω).

Hoe bereken je stroom en spanning?

Stroomsterkte in ampère berekenen – Het is mogelijk om de stroomsterkte in ampère te berekenen als zowel het vermogen als de spanning bekend zijn:

Stroomsterkte (ampère) = Vermogen (Watt) / spanning (volt)

Wat doet weerstand met spanning?

Natuurkunde.nl – Stroom, spanning en weerstand In het artikel over heb je kunnen lezen waar elektriciteit precies uit bestaat, namelijk uit bewegende elektronen. Om met elektriciteit te rekenen, heb je echter nog wat meer kennis nodig. In dit artikel vind je een uitleg van de drie termen stroomsterkte, spanning en weerstand.

 • Allereerst de stroomsterkte.
 • Zoals de naam al zegt, geeft deze aan hoe ‘sterk’ de stroom is, oftewel hoeveel lading (dus hoeveel elektronen) er eigenlijk elke seconde door een draad heen bewegen.
 • Elektrische lading wordt gemeten in Coulumb (afkorting C), stroomsterkte wordt gemeten in Ampère (afkorting A).

Als de stroomsterkte in een draad 1 Ampère is, betekent het dat er 1 Coulomb per seconde door deze draad stroomt. Veel mensen gebruiken de woorden ‘stroom’ en ‘spanning’ verkeerd. Mensen zeggen bijvoorbeeld vaak dat er ‘stroom op een stopcontact staat’.

Dat is niet waar, want als er geen stekker in zit, loopt er geen stroom. Er staat alleen spanning op, die ervoor zorgt dat er een stroom kán gaan lopen. Elektrische spanning wordt gemeten in Volts (afgekort V). Daarom spreekt men ook wel eens van voltage. De spanning geeft aan hoeveel energie het voor de elektronen kost om van een bepaald punt in een stroomkring naar een ander bepaald punt te bewegen (bijvoorbeeld door de gloeidraad van een lamp heen).

Om even een indruk te geven van hoeveel een volt is: een kleine batterij haalt ongeveer 1 volt, het stopcontact levert 230 volt, een (Nederlandse) elektrische trein rijdt op 1.500 volt en op de hoogspanningsleidingen die de elektriciteit van de energiecentrale naar je huis transporteren staat wel 50.000 volt. Figuur 1: Links de bovenleiding van een spoorlijn, rechts een hoogspanningsmast. In elk materiaal kost het voor elektronen een bepaalde hoeveelheid energie om er doorheen te bewegen. Elk materiaal heeft namelijk zijn eigen weerstand. Die weerstand wordt gemeten in Ohms (dat wordt aangegeven met de griekse letter Ω).

Hoe lager de weerstand van een materiaal, des te beter geleidt het materiaal. De meeste metalen hebben een lage weerstand. Andere materialen, zoals hout en plastic, hebben een weerstand die zo hoog is dat er geen elektronen doorheen kunnen lopen. Het is logisch dat stroom, spanning en weerstand in nauw verband met elkaar staan.

Hoe hoger de weerstand van een voorwerp; laten we zeggen een stroomdraad, des te meer energie kost het voor de elektronen om er doorheen te bewegen, en dus wordt de spanning die over de draad staat vanzelf hoger. Datzelfde geldt voor de stroomsterkte: hoe meer elektronen er tegelijk door de draad heen willen bewegen, des te moeilijker wordt het voor elk elektron om er langs te komen, dus wordt de spanning ook hoger. Figuur 2: De wet van Ohm in formulevorm. Deze formule heet de ‘wet van Ohm’. Hierin staat de letter U voor de spanning (afgeleid van het Latijnse woord ‘Urgere’), de I staat voor de stroomsterkte (afgeleid van ‘Intensiteit’, wat zoveel als sterkte betekent) en de R staat voor de weerstand (van het Engelse woord Resistance).

Zodra je nu dus twee van deze drie waarden weet, kun je de derde makkelijk berekenen. Om het concept van de wet van Ohm wat duidelijker te maken, vergelijk de elektrische stroom even met een opstopping bij een deur (dat komt in veel scholen regelmatig voor). De grootte van de deur is hier de ‘weerstand’, de hoeveelheid mensen die door de deur heen moeten de ‘stroomsterkte’ en de moeite die het voor ieder persoon kost om zich door de deur heen te wurmen voor de ‘spanning’.

Het is niet moeilijk om te bedenken dat het een stuk meer moeite kost om door de deur te komen naarmate de deur kleiner is of er meer mensen doorheen willen. Figuur 3: Een andere manier om weerstand te illustreren is de snelweg. Hoe meer auto’s er rijden, des te groter is de ‘stroomsterkte’. Hoe minder banen de snelweg vervolgens heeft, des te meer ‘weerstand’ is er, en die ‘weerstand’ van een snelweg zorgt voor files.

See also:  Hoe Laat Start Formule 1 In Miami?

Wat is de relatie tussen spanning en stroomsterkte?

Elektromagnetisme
elektriciteit · magnetisme
Elektrostatica
Magnetostatica
Elektrodynamica
Elektriciteitsleer
Wetenschappers

De wet van Ohm is een empirische natuurkundige wet, genoemd naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm, die een relatie legt tussen spanning, weerstand en stroomsterkte, De wet van Ohm luidt als volgt: De stroomsterkte door een geleider is recht evenredig met het potentiaalverschil tussen de uiteinden. waarin U de spanning of het potentiaalverschil, I de stroomsterkte en R de weerstand is. De eenheid U wordt uitgedrukt in V ( volt ), I in A ( ampère ) en R in Ω ( ohm ). De wet van Ohm definieert in feite de materiaaleigenschap elektrisch geleidingsvermogen, De wet geldt voor vele materialen die geleiders worden genoemd. Als zodanig is de wet van Ohm ook anders te formuleren: met J de elektrische stroomdichtheid in A/m 2 (ampère per vierkante meter ), σ het elektrisch geleidingsvermogen in Ω −1 m −1 ( siemens per meter) en E de elektrische veldsterkte in V/m (volt per meter) Georg Ohm Als de spanning niet constant is gaat de zelfinductie van de geleider een rol spelen, zie ook impedantie,

Wat is het verschil tussen de spanning en de stroomsterkte?

Technisch gezien geeft spanning weer hoeveel energie er vrijkomt bij het verplaatsen van een lading. Stroom geeft aan hoeveel elektrische lading, dus coulomb, zich per seconde verplaatst : 1 ampère staat gelijk aan 1 coulomb per seconde.

Wat komt er eerst stroomsterkte of spanning?

Stroom – Met Welke Formule Bereken Je Uit De Spanning En Stroomsterkte De Weerstand? Elektrische stroom, ook wel stroomsterkte genoemd, is een maat voor hoeveel lading er per eenheid van tijd langs een bepaald punt gaat, Om een elektrische stroom langs een punt op te wekken heb je een spanningsverschil tussen twee punten nodig. Elektrische stroom stroomt altijd van de plus naar de min kant van een spanningsbron.

Stroom wordt weergegeven met de letter I en heeft als eenheid de Ampère A, vernoemd naar de Franse natuurkundige, De Ampère is dus een maat van lading per eenheid van tijd en kan dus uitgedrukt worden als:A = lading / tijd = c / sOm een grote stroom te krijgen kun je dus deeltjes gebruiken met een grote lading, of heel erg veel deeltjes langs een punt laten stromen.

Welke 2 soorten spanning zijn er?

Gelijkstroom en wisselstroom zijn twee verschillende soorten stroom. Het verschil tussen gelijkstroom en wisselstroom is dat de spanning bij wisselstroom steeds van richting verandert en dat de spanning bij gelijkstroom altijd in dezelfde richting loopt.

Hoe bereken je de weerstand van een kabel?

Soortelijke weerstand ρ van een draad I – Om de weerstand te berekenen kan gebruik gemaakt worden van de formule: R = (ρ * l) / A. R is de weerstand in Ohm (Ω) ρ is de soortelijke weerstand in Ohm maal meter (Ωm) l is de lengte van de draad in meter (m) A is de dwarsdoorsnede van het draad in vierkante meter (m 2 ).

Wat is ohm elektriciteit?

Ohm (eenheid) – Wikipedia

Grotere en kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10 −3 milliohm
1 ohm Ω
10 3 kilo-ohm
10 6 megaohm

De ohm (symbool: Ω, de hoofdletter ) is de afgeleide – voor, De ohm is vernoemd naar, een, De ohm is de elektrische weerstand tussen twee punten van een homogene geleider als bij een constant potentiaalverschil van 1 tussen die punten een constante stroom van 1 ontstaat.

Hoe werkt een elektrische weerstand?

Elektromagnetisme
elektriciteit · magnetisme
Elektrostatica
Magnetostatica
Elektrodynamica
Elektriciteitsleer
Wetenschappers

Elektrische weerstand of resistantie is de elektrische eigenschap van materialen om de doorgang van elektrische stroom te belemmeren. Vloeit door een materiaal een elektrische stroom, dan gebeurt dit niet ongehinderd, er is energie voor nodig: de stroom ondervindt een zekere weerstand.

Hoe bereken je e?

Bij elektrisch vermogen betekent dus hoeveel elektrische energie er per seconde omgezet wordt. Hoe bereken je elektrisch vermogen? Vermogen bereken je met P = U·I (spanning keer stroom).

Hoe bereken je de stroomsterkte in ampère?

Ampère berekenen – Je kunt ampère berekenen door het aantal Watt te delen door het aantal Volt, wat neerkomt op de volgende formule: Ampère = Watt / Volt. Als je bijvoorbeeld thuis een lamp van 60 Watt in het stopcontact steekt is de stroomsterkte 0,26 ampère.0,26 Ampère is het aantal Watt (60) gedeeld door het aantal Volt (230).