Luxembourg

Basketball Academy

Wat Betekent Georganiseerde Sport?

Sporters kunnen ook verdeeld worden in georganiseerde sporters, die aangesloten zijn bij een sportvereniging, en ongeorganiseerde sporters, die bijvoorbeeld individueel of met een partner gaan hardlopen of in het park gaan voetballen.

Wat is georganiseerd of ongeorganiseerd sporten?

Begin april deed het Mulier Instituut – als onderdeel van de monitor Sport en corona – onderzoek onder onder organisaties die bijdragen aan ongeorganiseerd sporten. In dit deelhoofdstuk van de monitor vind je de onderzoeksgegevens en uitgebreide conclusies.

Co-auteur Ine Pulles lichtte de uitkomsten van de rapportage toe bij de start van de rondetafelsessie. Sport- en beweegactiviteiten in de buitenruimte hebben nauwelijks geleden onder de coronamaatregelen.

De gevolgen van deze maatregelen voor de ongeorganiseerde sport liggen vooral op het beleidsmatige en financiële vlak. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van organisaties die een ingrediënt leveren van de ratatouille ‘ongeorganiseerd sport- en beweegaanbod’.

Ongeorganiseerd sporten is in deze monitor gedefinieerd als ‘zelf of in een groep in de openbare ruimte sporten, zonder tussenkomst van een sportaanbieder’. De gespreksdeelnemers noemen het overigens liever individueel bewegen versus collectief georganiseerd aanbod.

Het is een divers gezelschap dat je meestal niet terugziet bij bijvoorbeeld de ondertekening van lokale Sportakkoorden. Denk aan natuurbescherming, landelijke foundations, een online fitnessplatform en e-sports, maar ook de sportstimulering op lokaal niveau.

 • Stakeholders waarmee de georganiseerde sport en gemeenten niet automatisch de verbinding zoeken, maar die op hun beurt volop kansen zien in een meer integrale aanpak om beweging te stimuleren;
 • In het algemeen zijn we in de eerste maanden van de coronatijd minder gaan sporten en bewegen;

Maar buiten kon vrijwel alles doorgaan dat je individueel of samen met een ander sportief onderneemt. Wandelen kun je gemakkelijk vanuit huis doen; een lichte toename is dan ook zichtbaar. Daarbij komt meteen een aantekening vanuit de groep, want hoe verschillend is die sportdeelname in coronatijd per doelgroep? Iemand betrapt zichzelf op een ‘bias’: de gedachte dat Nederland massaal aan het hardlopen was geslagen, omdat hij dat in zijn eigen mooie buurt zag gebeuren.

Maar een ander, die veel in achterstandswijken komt, ziet het tegendeel: kinderen die thuis rondhangen. En vraagt in de toekomst in de monitor meer aandacht te besteden aan verschillen in sport- en beweeggedrag naar sociale klasse.

Wat opvalt bij deze rondetafelsessie, is de behoefte om deze ‘reset’ in ons sport- en beweeggedrag als kans te benutten. En om veel meer verbinding te maken tussen domeinen. Ook noemen deelnemers facetten die wat hen betreft nog kunnen worden toegevoegd aan de monitor:

 • Veel evenementen in bosgebieden zijn niet doorgegaan. Als je kijkt naar het aantal deelnemers aan mountainbiketochten, wandeltochten en trailrunning-events in 2019 in alleen al de provincie Drenthe, en je maakt dan een voorzichtige vertaalslag naar landelijk en naar 2020, dan kom je volgens Staatsbosbeheer zo op 250.
 • De trein was eerst alleen voor de hoogstnoodzakelijke reizen: het toeristisch wandelverkeer langs de NS-routes kwam daarmee tot stilstand, wat ook een flinke tegenvaller voor winkels en horeca onderweg was.
 • Dat speeltuinen sloten, betekende ook dat de omzet van kinderpartijtjes en besloten feestjes – vaak hard nodig voor de begroting van een speeltuinvereniging – compleet wegviel.
 • Is er zicht op of jeugd in de vrije tijd meer is gaan gamen in plaats van sporten? Van ‘king of the court’ naar ‘king of the sofa’?
 • Neem ook Caribisch Nederland mee in de monitor. Vergeet ook groepen als mensen met een beperking niet te monitoren.
 • Besteed meer aandacht aan de digitalisering: welke toegevoegde waarde kunnen apps, e-sports en online aanbod hebben in een wereld waarin samen sporten onveiliger voelt?

Wat Betekent Georganiseerde Sport In de pers verscheen al veel over de impact van de toename van recreanten in de natuur. Afgesloten parkeerplaatsen, verboden om bepaalde gebieden te betreden, elkaar in de weg zittende recreanten, achtergelaten vuilnis… Het is niet alleen maar vreugde voor de natuurbeheerders en handhavers dat meer mensen de weg naar bos en hei vinden. De aanwezige natuurbeschermer geeft aan dat er geen landelijke opdracht meer is om paden buiten de gemeentegrenzen te onderhouden.

000 mensen die dit jaar niet aan zo’n evenement kunnen meedoen. “Er vindt op onze terreinen nog veel meer plaats aan sportieve activiteiten en evenementen, dus het is nog een voorzichtige schatting”, aldus de zegsman van de natuurbeheerder.

Dus is er veel te weinig geïnvesteerd in bijvoorbeeld het uitbreiden van parkeerplaatsen en het verbreden van paden. Daardoor ontstaat eerder drukte en vervolgens een probleem. Kortom: investeer in die beweegvriendelijke omgeving en in de fietsroutes van en naar parken, bossen en meren.

Een andere opmerking daarbij is dat gemeenten alleen maar paden zouden onderhouden om aansprakelijkheid voor (fiets)ongevallen te voorkomen. Wat zou er gebeuren als gemeenten het stimuleren van plezier en een goede gezondheid als uitgangspunt zouden nemen? Een spreker geeft daarop een kritische noot: “Gemeenten en Rijk investeren maximaal in dat éne uurtje dat de burger sport op een sportaccommodatie.

Maar vergeten dat de winst juist zit in al die andere uren waarin je mensen kunt verleiden om meer te bewegen in hun eigen omgeving. ” De figuur uit de monitor Sport en corona laat zien dat er een stabiele geldstroom (groen) is naar de ongeorganiseerde sport. Wat Betekent Georganiseerde Sport De toelichting van de wat onzekere geldstroom (oranje) vanuit consumenten luidt: vignetten en penningen voor toegang tot bepaalde gebieden zijn mogelijk op korte termijn minder verkocht. Aangezien mensen in de eerste maanden wat minder fietsten, vanwege het motto ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Maar aangezien de mogelijkheden voor buitensporten steeds meer toenemen en mensen graag zullen willen compenseren voor het thuiszitten, kan het sporten in de openbare ruimte vanaf juni 2020 weer zijn toegenomen.

 • Gemeenten blijven de faciliteiten in de openbare ruimte onderhouden en investeringen zullen – naar verwachting – in ieder geval voorlopig, ook grotendeels voortgezet worden;
 • Naar verwachting zullen de verkopen van vignetten en penningen daarmee weer stijgen, als deze al afgenomen waren;
See also:  Waarom Mag Je Je Shirt Niet Uittrekken Bij Voetbal?

Een waarschuwing is op zijn plaats bij zo’n plaatje met een ‘groen gekleurde’ lokale geldstroom, vindt een deelnemer die veel met gemeenten te maken heeft. “De vraag is of op de lange termijn ook wel geïnvesteerd blijft worden in infrastructuur en differentiatie naar wat doelgroepen nodig hebben.

Het gevaar van focus op vooral de financiële impact is dat het idee ontstaat dat er nauwelijks geld omgaat in het ongeorganiseerd sporten. Dat wekt de indruk dat er niet zoveel aan de hand is. Terwijl er nog zoveel te halen – maar ook te verliezen – is.

” Het belang en de meerwaarde van ongeorganiseerd sporten is te weinig zichtbaar, constateren de aanwezigen. Ook in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vermoeden ze dat juist dát geluid onvoldoende te horen zal zijn, zeker ten opzichte van de lobby vanuit de georganiseerde sport.

 • Misschien moet je verder kijken dan alleen de beleidsmakers voor sport, is een gedeelde conclusie;
 • In tijden van corona is meer aandacht voor preventie van overgewicht en het belang van gezonde leefstijl;

“Het kwartje is gevallen dat bewegen belangrijk is. ” Voor preventie moet je bijvoorbeeld ook naar ruimtelijke ordening, welzijn, onderwijs en economie kijken. Lokaal lukt soms meer dan landelijk, ziet een deelnemer in zijn eigen netwerk: “Je hebt een wethouder met visie nodig, die over zijn eigen schaduw heen kan stappen.

” Ho ho, zeggen anderen: kijk niet alleen naar wat de overheid kan doen. Het maatschappelijk middenveld kan en moet van het subsidie-infuus af, vinden zij. Dus geef dat middenveld de ruimte om te innoveren.

Dat kan volgens hen ook goed samen met georganiseerde sport: meng sportvormen, bied het op verschillende manieren aan en focus niet zozeer op ledenwinst. Tot slot verschuift het gesprek naar de rol van ouders: het grootste deel van de kinderen wordt door ouders gestimuleerd om buiten te spelen.

 • “Ouders hebben de sleutel tot beweeggedrag”, weet een deelnemer zeker;
 • En laat dat nu juist niet bovenaan de prioriteitenlijst staan bij sommige ouders;
 • Als je in coronatijd je baan kwijtraakt, familie niet kunt bezoeken, de maatregelen niet goed begrijpt, of je vaak onveilig voelt;

“Mensen in aandachtswijken zijn niet bezig met bewegen. Die hebben momenteel andere problemen, zijn aan het overleven. Met degenen die beweging het meest nodig hebben, gaat het juist slechter in coronatijd. ” Daar ligt dus ook een sleutel: verbondenheid en bereidheid om elkaar te helpen in een moeilijke tijd.

Welke leeftijd gaat het meest naar de sportschool?

Wat is de gezondste sport?

Jongeren sporten het meest, ouderen het minst In 2021 sportten Nederlandse jongeren (12 t/m 17 jaar) het meest (74%), gevolgd door kinderen (4 t/m 11 jaar, 60%) en daarna volwassenen (18 t/m 64 jaar, 56%). Ouderen (65 jaar en ouder) sportten het minst (37%).

Hoeveel procent van mensen sport?

Enkele bevindingen uit het rapport: –

 • In 2019 hebben 10,2 miljoen Nederlanders gedurende een maand of langer minimaal één keer per week gesport. Dit is ongeveer 65 procent van de Nederlandse bevolking van vijf tot en met tachtig jaar. Het aantal sporters en de sportfrequentie is na een flinke stijging tussen 2013 en 2017 gestabiliseerd. Nederland sportte in 2019 gemiddeld 9,0 keer per maand.
 • In 2019 waren 4. 270. 000 leden lid bij één of meerdere bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Een lid kan meerdere lidmaatschappen hebben, bijvoorbeeld bij meerdere bonden of bij dezelfde bond. De 4,3 miljoen unieke leden hadden in 2019 samen een totaal van 5,1 miljoen lidmaatschappen bij de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.
 • Het aantal sporters is ruim twee keer zo hoog als het aantal leden. Dat betekent dat het marktaandeel van de sportbonden in 2019 iets minder was dan vijftig procent. Door de jaren heen neemt het percentage leden minimaal af, terwijl het percentage sportdeelname stijgt.
 • Ongeveer één op de vijf sporters komt uit de categorie jeugd (vijf tot en met achttien jaar). Dat terwijl één derde van de leden in die categorie valt. Dit betekent dat jeugd meer in verenigingsverband sport dan volwassenen (negentien tot en met tachtig jaar).
 • Van 2013 tot 2017 is er, vooral onder volwassenen vanaf negentien jaar, een sterke stijging in sportdeelname te zien. Sinds 2017 is de sportdeelname gestabiliseerd. Voor de jeugd tot en met achttien jaar geldt een kleine schommeling. Met name binnen de leeftijdscategorie dertien tot en met achttien jaar is in 2019 een lichte daling te zien van twee procent.
 • Binnen de leeftijdscategorie vijf tot en met negen jaar zijn de meeste sporters actief. Het aantal verenigingsleden daarentegen, ligt het hoogst in de categorie tien tot en met veertien jaar. Daarna volgt een sterke daling. Tussen de vijfentwintig en zeventig blijft het ledenpercentage stabiel. De trend voor zowel het aantal leden als het aantal sporters vertoont gelijkenissen met 2013.
 • Er is per leeftijdscategorie weinig verschil tussen vrouwelijke en mannelijke sporters zichtbaar. Vanaf vijf tot en met negen jaar ontstaat er wel een groot verschil tussen mannelijke en vrouwelijke leden. Vanaf twintig tot en met vierentwintig jaar is nog negentien procent van de vrouwen lid bij een sportbond, terwijl vierendertig procent van de mannen een lidmaatschap heeft.
 • Het aantal sporters met een hoog opleidingsniveau ligt hoger dan het aantal sporters met een midden- of laag opleidingsniveau. Sinds 2017 is het aantal sporters met een midden- en hoog opleidingsniveau stabiel gebleven. Het percentage sporters met een laag opleidingsniveau is echter, na een kleine stijging in 2018, met twee procent gedaald.
 • Gemiddeld sporten Nederlanders met een laag inkomen minder dan Nederlanders met een midden- of hoog inkomen. Tussen 2013 en 2017 werd dit verschil duidelijk minder. Sinds 2017 zijn de cijfers nagenoeg stabiel.
See also:  Ziggo Sport Extra 2 Welk Kanaal?

Hoeveel uur sport de gemiddelde Nederlander?

Sportdeelname wekelijks In 2021 zaten Nederlanders van 4 jaar en ouder die minimaal één keer per week sporten ( gemiddeld 9 uur en 30 minuten) op een gemiddelde dag in de week iets meer dan Nederlanders die minder dan één keer per week aan sport doen ( gemiddeld 8 uur en 42 minuten).

Kun je verslaafd zijn aan sporten?

Sporten is gezond en werkt ontspannend, maar het kan ook een obsessie worden. Je wilt nog fitter, harder en mooier worden. Bij een sportverslaving, ook wel bigorexia genoemd, beheersen excessief trainen, calorieën verbranden, voeding en vooral endorfine je dagen.

Welke sporten zijn sociaal?

Social sports – Naast de populaire sporten als bijvoorbeeld voetbal, hockey en tennis, is in het sociaal domein het bestaan van kleine verenigingen met laagdrempelige sporten, zoals bridge, petanque, biljarten en sjoelen, van groot belang. Het zijn vaak netweken die veel invloed hebben op de sociale samenhang.

Deze verenigingen worden samengenomen onder de noemer social sports. Het bestaan ervan draagt ertoe bij dat ouderen geen 5 tot 10 contacten hebben, maar 30 tot 40. Het sterke sociale netwerk draagt bij aan een klimaat waarin elkaar helpen (bijvoorbeeld meerijden naar het ziekenhuis) geen mantelzorg is, maar een vriendendienst.

In het sociaal domein is het wenselijk om rond deze social sports nieuwe netwerken te realiseren. In het verzorgingstehuis, het buurthuis of op het sportpark. De sportverenigingen met accommodaties staan daarvoor open zo blijkt uit de praktijk. Het is de grote uitdaging om nog veel meer sociale netwerken te realiseren door sport en bewegen doelgericht als middel hierop in te zetten.

Wat is georganiseerde sportbeoefening?

Sporters kunnen ook verdeeld worden in georganiseerde sporters, die aangesloten zijn bij een sportvereniging, en ongeorganiseerde sporters, die bijvoorbeeld individueel of met een partner gaan hardlopen of in het park gaan voetballen.

Wat is de geschiedenis van fitness?

De geschiedenis van fitness: duizenden jaren terug – Fitness is al zo’n 3000 jaar oud. Fitness komt oorspronkelijk uit India, bij de Ayurveda, dit is een hindoeïstische gezondheidsleer. Het richtte zich vooral op het in balans brengen van lichaam en geest.

Je zou dit ergens kunnen vergelijken met het hedendaagse yoga. Ze waren dan wel niet met gewichten aan het smijten en bij de oefeningen werden geen krachttoestellen, maar de oorsprong ligt hier. Zo’n 200 jaar later bouwden de Grieken zogenoemde Gymnasion.

See also:  Hoe Laat Ek Voetbal?

Dit waren oude sportcentra waar de deelnemers van de Olympische spelen konden trainen. Dit kan je zien als de allereerste sportscholen. De Spartanen en Perzen waren echte meesters op het gebied van lichamelijke trainen en zij stelden fitness zelfs verplicht voor hun volk. Wat Betekent Georganiseerde Sport Het lichamelijke trainen en de ontwikkelingen op dat gebied heeft na de tijd van de Grieken lang stilgelegen. In de Middeleeuwen lag de focus meer op andere sporten; zoals paardrijden en veldsporten Vanaf 1800 heeft de fitness wereld veel ontwikkelingen doorgemaakt. De allereerste sportschool in Nederland werd in 1885 geopend, in Maastricht. Naast fitness, kreeg gymnastiek, krachtsport en ook strongmen trainingen meer aandacht.

 • De allereerste bodybuilder was Eugen Sandow;
 • Deze duiste bodybuilder wordt ook wel de ontwikkelaar van het moderne bodybuilder genoemd;
 • Sandow organiseerde in 1901 ook de eerste bodybuilding wedstrijd;
 • Rond 1800 werd ook de eerste fitnesstrend voor vrouwen geïntroduceerd;

In 1830 wordt een training voor vrouwen op muziek ontwikkeld; dit kan je vergelijken met aerobics. De aerobics zoals we deze nu kennen brak pas veel later door, namelijk in 1968. Wat Betekent Georganiseerde Sport.

Wie bedacht gym?

Moderne gymnastiek – Eind 18e eeuw en begin 19e eeuw ontwikkelden twee pioniers genaamd Johann Friedrich GutsMuths en Friedrich Ludwig Jahn een methode met oefeningen op apparaten. Eigenlijk ligt hier de oorsprong van moderne gymnastiek. Rond 1819 zei de medische student Archibald Maclaren dat het regelmatig trainen en fitnessen veel voordelen had.

Hoe is de sportschool ontstaan?

Hoe is fitness ontstaan? Fitness bestaat al heel erg lang. Al sinds eeuwen voor christus hielden mensen zich bezig met diëten en het streven naar een gezond en fit lichaam. De eerste mensen die een bijdrage hebben geleverd aan fitness, zijn de Hindoestanen uit India.

 1. De zogenaamde Ayuveda, een Hindoestaanse gezondheidsleer, probeert de menselijke balans te vinden tussen het lichaam en geest;
 2. Gymnasion Echter, “fitness” van toen is niet zoals de fitness van nu;
 3. Er werd namelijk toentertijd geen gebruik gemaakt van machines;

De volkeren die zich hiermee wel bezighielden, waren de Oude Grieken. In de 8e eeuw voor Christus richtten zij de gymnasion op. Dit was een soort van ontmoetingsplek waar mannen bijeen kwamen om hun lichaam te trainen. Deze sportscholen vormden een basis voor de latere sportscholen.

De Perzen en de latere Romeinen maakten hier ook sterk van gebruik. In de middeleeuwen (500-1500) kreeg Europa te maken met een sterke teruggang. Sportscholen en andere luxe activiteiten kregen minder aandacht.

Apparaten Halverwege 18e eeuw en in de 19e eeuw gingen Johan Friedrich en Friederich Jahn hierop verder door experimenten uit te voeren met sportapparaten. De gymnastiek, zoals wij die kennen, werd hierbij een feit. Vele medici spoorden aan tot lichamelijke inspanningen, waardoor vele mensen ook gingen fitnessen.

 1. In het jaar 1865 werd een grote vooruitgang geboekt op het gebied van sport;
 2. Dioclesian Lewis kwam met de “The new gymnastics”;
 3. Zijn doel was om hiermee de hele sporteducatie te veranderen;
 4. Volgens hem was sport alleen niet genoeg, hij vond dat een goed gezondheid en goed eten net zo belangrijk zijn als sport;

In Boston richtte hij een instituut op om leraren op te leiden. Bodybuilding  In Nederland werd de eerste moderne sportschool opgericht in Amsterdam. In het jaar 1865 werd het Paleis voor Volksvlijt gesticht, krachtsport was sindsdien openbaar toegankelijk voor de normale bevolking.

Ook konden sporters daar vechtsporten uitoefenen, zoals boksen en worstelen. De eerste sporter die de vruchten van fitness plukte, was de Duitser Eugen Sandow (1867-1925). Hij was een van de eerste bodybuilders die de wereld heeft gekend, hij werd ook de uitvinder van de moderne bodybuilding genoemd.

Judo In de 20e eeuw emigreerden veel Japanners naar het Westen. Dit zorgde ook voor de introductie van een nieuw sport: judo. Japanse sportmannen openden kort daarna in het Westen judoscholen. Kenneth Cooper was ook een grondlegger voor de moderne fitness.

Hij kwam met het idee om het hart en de longen te oefenen, de zogenaamde aerobics. In de jaren ’60 brak dit fenomeen door. In het jaar 1986 kreeg de fitnesswereld te maken met een doorbraak. Keene Dimick ontwikkelde in dat jaar het eerste technologische fitnesstoestel.

Het is nu bekend onder de naam “cardio fitness”. Het ontstaan van fitness als methode om je gezondheid te werken bestaat dus al heel lang. Ook vanuit de medische wereld wordt dit al eeuwen gestimuleerd. Dus maak die fitness afspraak voor een uitgekiend persoonlijk trainingsplan.